HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.

Rondleiding of excursie

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!

Schouw 2014

Gemaaide sloot met hoogspanningskabels.jpg

Bezit u een perceel langs een sloot? Dan kunt u verantwoordelijk zijn voor het onderhoud hiervan.

Werk in uitvoering

Gravende kraam bij water

Waterschap Brabantse Delta werkt dagelijks aan droge voeten, voldoende en schoon water en een gezonde natuur. Bekijk per gemeente een overzicht van enkele actuele projecten.

Bekendmakingen

De Franse tuin Landgoed Bouvigne

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Ons verhaal

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Belasting

Rekenmachine met pen en geld

Heeft u vragen over uw aanslag, betaling of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).