Gemeente Bergen op Zoom heeft samen met waterschap Brabantse Delta de herinrichting van een deel van beek Kraggeloop voorbereid. De gemeente en het waterschap willen langs de beek een ecologische verbindingszone (EVZ) maken. De werkzaamheden zijn naar verwachting in januari 2020 afgerond.

De ecologische verbindingszone (EVZ) Kraggeloop moet voor diverse diersoorten een geschikte verbinding vormen tussen het Landgoed Zoomland (zuiden), De Heide en het Halsters Laag (noorden). De Heide en het Halsters Laag zijn natuurgebieden die met elkaar verbonden worden als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Aanpak

Op dit moment is de aannemer bezig met de werkzaamheden om de beek en de EVZ parallel aan de beek aan te passen. De Kraggeloop wordt in haar oude glorie hersteld:

  • de bodem wordt opgehoogd
  • stuwen worden vervangen door geleidelijke waterovergangen zodat vissen er langs kunnen (cascades)
  • langs de beek worden poelen aangelegd
  • er wordt voor gezorgd dat de beek binnen haar profiel weer meer zal slingeren (micro-meandering)

Behalve de ecologische verbindingszone wordt gelijktijdig een geleidelijke en natuurlijke overgang van de beek naar de hoger gelegen delen van de Brabantse Wal gerealiseerd. De Brabantse Wal is een hoge steile zandwal die hoogtes tot wel 20 meter boven NAP bereikt. Bij de herinrichting wordt aandacht besteed aan behoud en versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke identiteit.

Aanleg ecologische verbindingszone Kraggeloop Bergen op Zoom
Aanleg ecologische verbindingszone Kraggeloop Bergen op Zoom

Resultaat

Met de nieuwe inrichting willen de gemeente en het waterschap de ecologische kwaliteit van de Kraggeloop verbeteren en ruimte geven voor diverse dieren. In de vochtige en natte zones rond de beek zullen geschikte leefgebieden ontstaan voor de ‘natte doelsoorten’: amfibieën, rietvogels, watervleermuis. Binnen de verder van de beek gelegen, drogere delen van de EVZ ontstaan leefgebieden voor de ‘droge doelsoorten’: o.a. reptielen, oranje zandoogje en marterachtigen. Deze en andere dieren kunnen via de nieuw aangelegde ecologische verbindingszone straks migreren (trekken) tussen het Landgoed Zoomland (zuiden), De Heide en het Halsters Laag (noorden). Daarnaast wordt met het project invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Periode

Momenteel worden de werkzaamheden van het project uitgevoerd en in januari 2020 zal de uitvoering afgerond zijn. Hierna zijn alle randvoorwaarden aanwezig voor een natuurlijke ontwikkeling van het gebied.

Locatie

Bekijk de locatie van de Kraggeloop op de kaart

Wat merkt u ervan?

Mogelijk merkt u dat er gewerkt wordt aan de Kraggeloop in de vorm van geluiden of bouwverkeer. De gemeente heeft haar best gedaan om bewoners hierover zo goed mogelijk te informeren en gelukkig neemt de uitvoering niet meer dan twee maanden in beslag.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant