De leggers van Oppervlaktewaterlichamen, Bergingsgebieden en Regionale waterkeringen binnen waterschap Brabantse Delta zijn aangepast en worden binnenkort vastgesteld. Voordat het zo ver is, is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. 

Op 21 december 2021 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta akkoord gegeven op de eerste algemene ontwerp partiële herzieningen van de leggers. In dit ontwerp zijn de leggers Oppervlaktewaterlichamen, Bergingsgebieden en Regionale waterkeringen opgenomen.

Wat is een legger?

De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Waterschappen en bijvoorbeeld gemeenten maken gebruik van de legger voor handhaving.

De legger bevat informatie over:

  • alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen;
  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
  • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken;
  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken.

Leggers ter inzage

De leggers liggen ter inzage vanaf 24 december 2021. Bekijk ze direct: 

Een zienswijze indienen voor alle leggers kan tot en met 4 februari 2022.