Dijkverbetering gemeenten Halderberge en Etten-Leur: Leursche Haven en Laakse Vaart

Beschrijving project Verbetering regionale keringen

In de komende jaren gaat Waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Die eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Gemeente Halderberge en Etten-Leur: keermiddelen met gemalen

Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat delen van de dijken langs de Mark in de gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken is het waterschap gestart met de verbeteropgave, het project Verbetering regionale keringen. In de gemeente Halderberge en Etten-Leur hebben bewoners en het waterschap gekozen voor een andere oplossing dan verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laakse Vaart. In plaats daarvan is gekozen voor plaatsing van twee keermiddelen met gemalen (grote pompen met een gebouw erom heen), één aan de monding van de Mark bij de Leursche Haven en één aan de monding van de Mark bij de Laakse Vaart.

Aanpak

Samen werken aan onze dijken

In een vroeg stadium van het project Verbetering regionale keringen heeft het waterschap bewoners en belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Het waterschap heeft hen gevraagd mee te denken over de mogelijke oplossingen voor verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laakse Vaart. Zij hebben het waterschap geadviseerd en het waterschap heeft besloten de voorkeursoplossing van de omgeving uit  te laten werken door de aannemer. Ook bij de uitwerking en de uitvoering van de oplossing blijven de inwoners betrokken.

Locatie en planning

In het eerste kwartaal van 2018 informeren wij u nader over de planning van het project en specifiek ook over de planning van de verbeteropgave aan de dijken in de gemeenten Halderberge en Etten-Leur.

Praat mee! 

Al in een vroeg stadium praten wij graag met u over de mogelijke oplossingen die er zijn om de dijken in uw omgeving te verbeteren. Wij willen weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur uw ideeën kan meewegen in zijn besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering hiervan horen we graag uw mening.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! 

U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail: onzedijken@brabantsedelta.nl
Telefoon: 06 20 60 82 22