Dijkverbeteringen in West-Brabant

Fietsers op een dijk

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel, Oude Maasje, Roode Vaart Noord, Capelsche Haven, de Donge en Amertak. Dit doen we om West-Brabant te beschermen tijdens momenten van hoog water.

Beschermd tegen water

De afgelopen jaren is er steeds meer gebouwd achter de dijken. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten worden beschermd tegen hoog water. Daar zorgen de dijken/keringen voor en daarom moeten deze voldoen aan normen. Het belang van dit werk wordt toegelicht in onderstaande video.

Er zijn twee soorten dijken/keringen:

Primaire keringen

Een primaire kering is een dijk die het gebied beschermt tegen ‘buitenwater’ zoals de zee, meren en rivieren. Een voorbeeld hiervan is de rivier de Amer. In de Waterwet staan normen, richtlijnen en regels over de hoogte, sterkte en bekleding van deze dijken. Enkele dijken in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen voldoen hier niet aan. Daarom versterkt het waterschap 7520 meter dijk in deze gemeenten. De dijken vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij voeren waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om dijken weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen.

Regionale keringen

Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. De regionale keringen worden steeds belangrijker door de toename van economische waarden achter de dijken. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een norm gesteld waaraan de regionale keringen in 2025 moeten voldoen.

In 2013 zijn de regionale keringen voor de eerste keer getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Dit doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water. Bij de toetsing in 2013 is een deel van de regionale keringen niet goedgekeurd (in totaal circa 65 km).

De afgekeurde dijken, zijn vanaf medio 2016 gedetailleerder onderzocht. Met dit nadere onderzoek krijgt het waterschap een beter beeld van de opbouw van de dijken, de belasting die op de dijken mogelijk is en de werking van het watersysteem. Op basis van dit onderzoek hebben we nu nauwkeurig kunnen vaststellen dat er 49 kilometer dijk verbeterd moet worden. Inmiddels heeft het waterschap besloten om keermiddelen te plaatsen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Hierdoor is de veiligheid van deze wateren voldoende gegarandeerd en hoeven de dijken langs de Laaksche Vaart, Leursche Haven en Kibbelvaart (28 kilometer) niet verbeterd te worden. Er blijven nu 21,4 kilometer dijk en zeven waterkerende constructies over om aan te pakken. Het bestuur van het waterschap heeft dit op 27 juni 2017 vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd ter goedkeuring.

Aanpak: samen werken aan onze dijken

De verbetering van de primaire en regionale keringen is een behoorlijke opgave die niet ongemerkt voorbij gaat. Het waterschap werkt hierbij nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend. Het waterschap vraagt de omgeving om mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren.

Resultaat

Door de dijken te verbeteren, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Locatie en planning

De gemeenten waar het waterschap de komende jaren dijkversterkingsprojecten uitvoert zijn Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Breda, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Waalwijk. Wilt u weten wat we bij u in de buurt gaan doen? In het overzicht hieronder vindt u een globale planning. Klik op uw gemeente voor meer gedetailleerde informatie.


Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 06 206 08 222.