Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Hiervoor stellen we beleid vast, dat wordt omgezet in concrete plannen. Een aantal van onze beleidsthema's vindt u op deze pagina terug.

Waterbeheerplan 2016-2021

Het Boeimeerpark in Breda

In het waterbeheerplan 2016-2021 geeft waterschap Brabantse Delta integraal aanvulling op diverse beleidsthema's.

Waterbeheerplan 2016-2021

Watertoets

Vijver in een woonwijk

Verandert er iets in het ruimtelijk gebied? Dan denkt het waterschap vooraf mee. Zo zorgen we ervoor dat het waterbeheer goed is geregeld. Een belangrijk instrument is de Watertoets.

Watertoets

Waternormen

Calamiteitenoefening

Brabantse Delta waarborgt een goede waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid door zich te houden aan de geldende normen.

Waternormen

Peilbesluiten

Peilschaal in stromend water

In een peilbesluit legt het waterschap vast wat het waterpeil in een bepaald gebied op een bepaald moment moet zijn. Op een speciale kaart kan dit worden afgelezen.

Peilbesluiten

Kansen braakliggende terreinen

Voorbeeld natuurpark - braakliggend terrein.jpg

Een lege plek in uw wijk is zonde. Een tijdelijke invulling voor braakliggende terreinen is ook mogelijk in combinatie met water.

Kansen braakliggende terreinen

Hemelwaterbeleid voor ruimtelijke ontwikkeling

afgekoppelde regenpijp.jpg

Werkt u aan ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting? Houd dan rekening met het hemelwaterbeleid.

Hemelwaterbeleid voor ruimtelijke ontwikkeling

Schone Maaswaterketen

Schone Maaswaterketen

De Maas kan en moet schoner. In het project ‘Schone Maaswaterketen’ wordt samengewerkt om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren.

Schone Maaswaterketen