Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Hiervoor stellen we beleid vast, dat wordt omgezet in concrete plannen. Een aantal van onze beleidsthema's vindt u op deze pagina terug.

Waterbeheerplan 2016-2021

Het Boeimeerpark in Breda

In het waterbeheerplan 2016-2021 geeft waterschap Brabantse Delta integraal aanvulling op diverse beleidsthema's.

Ruimtelijke ontwikkeling Watertoets

Vijver in een woonwijk

Verandert er iets in het ruimtelijk gebied? Dan denkt het waterschap vooraf mee. Zo zorgen we ervoor dat het waterbeheer goed is geregeld.

Watersysteemanalyses Kaderrichtlijn Water

Watersysteemanalyses Kaderrichtlijn Water.jpg

In de periode 2019-2021 vindt de bestuurlijke discussie plaats over effectieve maatregelen en mogelijke aanpassing en haalbaarheid van doelen voor de derde implementatietermijn van de Kaderrichtlijn Water.

Peilbesluiten en waternormen

Peilschaal in stromend water

Brabantse Delta waarborgt een goede waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid door zich te houden aan de geldende normen.

Kansen braakliggende terreinen

Voorbeeld natuurpark - braakliggend terrein.jpg

Een lege plek in uw wijk is zonde. Een tijdelijke invulling voor braakliggende terreinen is ook mogelijk in combinatie met water.

Schone Maaswaterketen

Schone Maaswaterketen

De Maas kan en moet schoner. In het project ‘Schone Maaswaterketen’ wordt samengewerkt om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren.

Klimaat

Pachtgronden.jpg

Waterschap Brabantse Delta vindt het klimaat en duurzaamheid belangrijk. We hebben al veel bereikt. Maar het klimaat verandert sneller dan verwacht.