Hemelwaterbeleid voor ruimtelijke ontwikkeling

Als het regent, stroomt het hemelwater in veel gevallen nog via de gemengde riolering naar onze zuiveringen. Ook het afvalwater gaat via deze riolering naar de zuivering. Door de toename van hevige regenbuien en door bevolkingsgroei krijgen we steeds meer relatief schoon en vuil water te verwerken. Om wateroverlast te voorkomen en zuiverings- en transportkosten te besparen is het belangrijk dat gemeenten, overheden, bedrijven en particulieren bij de ruimtelijke ontwikkeling hier rekening mee houden. Hiervoor geldt het hemelwaterbeleid. Het beleid bestaat uit Algemene Regels en het afkoppelbeleid. Bij sommige ruimtelijke ontwikkelingen is een vergunning nodig.

Waar moet u rekening mee houden?

Bij herontwikkeling of herinrichting houdt u rekening met duurzaam verwerken van hemelwater. Er zijn verschillende manieren om hemelwater te lozen. U kunt bijvoorbeeld hemelwater lozen in de bodem of (in)direct op oppervlaktewater (sloten of vijvers). In het Handboek Water is dit op overzichtelijke wijze weergegeven. Afhankelijk van uw lozing, spelen verschillende partijen en wettelijke bepalingen een rol. Voor een (in)directe lozing van hemelwater op oppervlaktewater moet u met betrekking tot de kwaliteitsaspecten voldoen aan Algemene Regels die vermeld staan in het Handboek Water. Wijkt u daarvan af, dan kan waterschap Brabantse Delta een maatwerkvoorschrift opleggen.

Afkoppelbeleid

Het afgekoppelde of niet aangesloten hemelwater kan ook tot nieuwe problemen van grond- en oppervlaktewater leiden. Om een goede balans te houden tussen afkoppelen, toename verhard oppervlak en het oppervlaktewatersysteem heeft waterschap Brabantse Delta afkoppelbeleid ontwikkeld. Voor (her)inrichtingen of ontwikkelingen die te maken hebben met een toename van verhard oppervlak of afkoppelen van grote oppervlakken is vaak een vergunning nodig. Check vooraf of u een vergunning nodig heeft.

Meer over vergunningen

Meer informatie

Het afkoppelbeleid wordt beschreven in de Keur, Beleidsregel en Algemene Regels. Voor een overzicht van al deze onderwerpen heeft waterschap Brabantse Delta een hulpgids opgesteld.