Peilbesluiten

Waterschap Brabantse Delta waakt over de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten.

Een peilbesluit is een juridisch document dat per peilgebied aangeeft welk type peilbeheer en welke waterpeilen het waterschap nastreeft in een bepaalde periode. Het peilbesluit is een inspanningsverplichting waar het waterschap zich altijd voor zal inzetten. Het peilbesluit geldt voor ‘normale’ omstandigheden, onder extreme situaties kan er tijdelijk worden afgeweken van het peilbesluit.

Meer over peilbeheer

Belangenafweging

Bij het bepalen van het te beheren peil houdt waterschap Brabantse Delta rekening met de wensen en belangen van de verschillende functies, zoals agrarisch, stedelijk en natuur. Het waterschap doet dit in overleg met de belanghebbenden. Het waterschap weegt de verschillende belangen zorgvuldig af. Hierbij worden uiteraard ook opgaven van het waterschap en uitgangspunten voor een duurzaam en robuust watersysteem meegewogen. Daarnaast wordt gekeken naar effecten van het peil op bijvoorbeeld waterkeringen, infrastructuur, bebouwing en archeologie. Het waterschap maakt (in overleg met de streek) een afweging die leidt tot een haalbaar peil dat zo goed mogelijk de combinatie van functies in het peilgebied faciliteert. Kaders en uitgangspunten hiervoor staan in de Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta.

Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta PDF

Peilbesluiten in herziening

Op dit moment werkt het waterschap aan de herziening van peilbesluit Halderberge. Inbreng uit de streek is belangrijk om te komen tot een zo goed mogelijk besluit. Heeft u suggesties, aandachtspunten of wensen voor dit peilbesluit, dan horen wij die graag. U kunt deze tot 15 april 2019 doorgeven via wijzigingenpeilbesluit@brabantsedelta.nl. Op de peilbesluitenkaart (zie de link onder ‘Peilbesluitenkaart’) kunt u zien welke peilgebieden onder peilbesluit Halderberge vallen.

Voor delen van de peilbesluiten Moerdijk, Oosterhout-Waalwijk en Steenbergen-Brabantse Wal is een voorstel gemaakt voor nieuw vast te stellen peilen en/of begrenzingen van peilgebieden. Het ontwerpbesluit Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 1 betreft de aanpassing van peilen en/of begrenzingen van verschillende peilgebieden zoals aangegeven op de kaart. Dit ontwerp besluit ligt vanaf donderdag 21 maart gedurende zes weken ter inzage. 

Bekijk de kaart 

Peilbesluitkaart

De peilbesluiten zijn weergegeven op de peilbesluitenkaart. Wanneer u op een peilgebied klikt, ziet u welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld. 

Open de peilbesluitkaart

Overgang zomer- en winterpeil

Voor zomer- en winterpeilen gelden de volgende periodes:

  • Het zomerpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus
  • Het winterpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Tussen de perioden van het zomerpeil en het winterpeil zit een overgangsperiode van zes weken. Afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden bepaalt het waterschap het geschikte moment om geleidelijk over te gaan naar het zomer- of winterpeil. 

Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.