Peilbesluiten

Waterschap Brabantse Delta waakt over de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten.

Een peilbesluit is een juridisch document dat per peilgebied aangeeft welk type peilbeheer en welke waterpeilen het waterschap nastreeft in een bepaalde periode. Het peilbesluit is een inspanningsverplichting waar het waterschap zich altijd voor zal inzetten. Het peilbesluit geldt voor ‘normale’ omstandigheden, onder extreme situaties kan er tijdelijk worden afgeweken van het peilbesluit.

Meer over peilbeheer

Belangenafweging

Bij het bepalen van het te beheren peil houdt waterschap Brabantse Delta rekening met de wensen en belangen van de verschillende functies, zoals agrarisch, stedelijk en natuur. Het waterschap doet dit in overleg met de belanghebbenden. Het waterschap weegt de verschillende belangen zorgvuldig af. Hierbij worden uiteraard ook opgaven van het waterschap en uitgangspunten voor een duurzaam en robuust watersysteem meegewogen. Daarnaast wordt gekeken naar effecten van het peil op bijvoorbeeld waterkeringen, infrastructuur, bebouwing en archeologie. Het waterschap maakt (in overleg met de streek) een afweging die leidt tot een haalbaar peil dat zo goed mogelijk de combinatie van functies in het peilgebied faciliteert. Kaders en uitgangspunten hiervoor staan in de Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta.

Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta PDF

Peilbesluiten in herziening

Voor sommige peilgebieden werkt waterschap aan actualisatie van de peilen en/of begrenzing. Op de digitale kaart van peilbesluiten in herziening kunt u de voorgestelde peilgebiedsgrenzen en peilen vinden. In het bijbehorende ontwerpbesluit staat wat het voorstel precies inhoudt.

Het ontwerpbesluit Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk) ligt vanaf 18 juni tot en met 30 juli 2019 ter inzage. Deze herziening is nodig om het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk mogelijk te maken. Het bijbehorend ontwerpprojectplan ligt ter inzage tegelijkertijd met deze herziening van het peilbesluit.

Bekijk de officiële bekendmaking

Bekijk de kaart

Bekijk achtergrondinformatie over project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Peilbesluitkaart

De peilbesluiten zijn weergegeven op de peilbesluitenkaart. Wanneer u op een peilgebied klikt, ziet u welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld. 

Open de peilbesluitkaart

Overgang zomer- en winterpeil

Voor zomer- en winterpeilen gelden de volgende periodes:

  • Het zomerpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus
  • Het winterpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Tussen de perioden van het zomerpeil en het winterpeil zit een overgangsperiode van zes weken. Afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden bepaalt het waterschap het geschikte moment om geleidelijk over te gaan naar het zomer- of winterpeil. 

Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.