Schone Maaswaterketen

De Maas kan en moet schoner. In het project ‘Schone Maaswaterketen’ werken waterschappen en waterbedrijven samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. De deelnemende organisaties onderzoeken een innovatieve methode om deze stoffen op zuiveringen te verwijderen tegen zo laag mogelijke kosten. Ook brengen ze in beeld welke positieve gevolgen dat heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

Aanpak

In het project 'Schone Maaswaterketen' wordt een nieuwe technologie toegevoegd aan het bestaande zuiveringsproces. De proef houdt in dat koolstof in poedervorm wordt toegevoegd aan het slibproces. Tijdens dit proces stroomt het rioolwater eerst door een tank waarin bacteriën schadelijke stoffen omzetten in onschadelijke. In een volgende tank wordt het slib gescheiden van het gezuiverde water en afgevoerd. De verwachting is dat microverontreinigingen zich hechten aan de poederkool, waardoor in beide tanks het proces effectiever zal zijn: meer omzetting door de bacteriën en betere ontwatering van het slib. De methode is geïnspireerd op eerdere proeven in Duitsland en Zwitserland, maar brengt minder kosten met zich mee.

Resultaat

Gezamenlijk streven de betrokken organisaties naar technische en sociale innovaties, maar ook naar meer kennis over de invloed van nieuwe verontreinigingen in stedelijk afvalwater en oppervlaktewater. Een keten- en bronaanpak heeft uiteindelijk de voorkeur, waarbij in de hele keten maatregelen worden genomen en voorkomen wordt dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen. De aanpak van microverontreinigingen heeft de steun van de minister van Infrastructuur en Milieu, die het onderwerp in de zomer van 2015 nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld in haar brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerking

Uniek is dat alle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

Planning

Het project startte officieel op 29 oktober 2015. In april 2018 worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd. De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen wordt voorgezet via beloften voor de toekomst.

Locatie

De praktijkproef heeft plaatsgevonden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht (Waterschap Rivierenland).