Normen waterkwantiteit

Het waterschap probeert het water zo effectief mogelijk af te voeren en te bergen. De normen voor waterafvoer en waterberging zijn vastgelegd in de Hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater.

Deze beleidsregel is gebaseerd op het Nationaal Bestuursakkoord Water en landelijk geaccepteerde hydraulische en hydrologisch uitgangspunten: het zogenaamde Cultuurtechnisch Vademecum.

Wateroverlast: wat is acceptabel en wat niet?

Het voorkomen van wateroverlast is een van onze kerntaken. Hoewel het waterschap hier veel energie in steekt, kan wateroverlast nooit volledig worden voorkomen. Wat is acceptabel en wat niet? Dat is terug te vinden in de landelijke werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Ons watersysteem moet in 2015 aan de normen voldoen. Als aanvulling heeft de provincie speciale gebieden aangewezen waar van de norm afgeweken mag worden. Die gebieden staan in de Verordening Water Noord-Brabant.

Waterlopen op orde

In hoeverre waterlichamen van belang zijn voor de waterhuishouding wordt ook bepaald aan de hand van normen. Die staan vermeld in de Beleidsregel waterlopen op orde 2011.

Hierin zijn bovendien regels opgenomen voor het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en onderhoudsstroken in de legger.