Waternormen

Dijken, kades en de waterkwaliteit moeten voldoen aan normen die de overheid heeft vastgesteld. Hier leest u meer over de normen voor waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit.

Normen waterveiligheid

We staan er niet altijd bij stil, maar zonder dijken, sluizen en gemalen zou een groot deel van ons land onder water staan. De dijken moeten dan ook aan een norm voldoen om te zorgen voor de waterveiligheid. Er bestaan drie soorten dijken: primaire, regionale en overige waterkeringen. Tegen welke waterstanden de keringen bestand moeten zijn, staat beschreven in de normen.

Bijvoorbeeld de dijken bij de Koning Willem Alexanderbrug (Trambrug) in Breda moeten een waterafvoer aan kunnen van ongeveer 140 m3/s. Dit komt overeen met de inhoud van 3 tot 4 olympische zwembaden per minuut of 140.000 liter water per seconde.

Meer over normen waterveiligheid

Normen waterkwantiteit

Al het oppervlaktewater en grondwater samen noemen we een watersysteem. Dat is inclusief oevers, waterbodems en de infrastructuur voor het waterbeheer. Ons watersysteem verandert continu, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe sloten en het dempen van sloten. Hierdoor kan de hoeveelheid water ineens sterk toe- of afnemen. Om wateroverlast te beperken hebben Rijk en provincie randvoorwaarden gesteld aan iedere verandering in het watersysteem.

Meer over normen waterkwantiteit

Normen waterkwaliteit

Het waterschap bepaalt de waterkwaliteit door te controleren welke stoffen er in sloten en rivieren voorkomen. Ook kijken we naar de aanwezige planten en dieren. In 2015 moet het water in alle lidstaten van de Europese Unie chemisch schoon en ecologisch gezond zijn.

Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gebruiken we niet langer dezelfde vaststaande normen voor ieder watertype, maar speciale maatlatten per type. Voor een beek gelden nu andere normen dan voor bijvoorbeeld een kanaal. De maatlatten beschrijven de uitgangssituatie en vormen een basis voor monitoring en de maatregelen die het waterschap moet nemen.

Meer over normen waterkwaliteit

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.