Watersysteemanalyses Kaderrichtlijn Water

3 mei 2018

In de periode 2019-2021 vindt de bestuurlijke discussie plaats over effectieve maatregelen en mogelijke aanpassing en haalbaarheid van doelen voor de derde implementatietermijn van de Kaderrichtlijn Water (KRW; 2022-2027). Conform landelijke afspraak en vanuit de EU wordt deze discussie mede voorbereid met watersysteemgerichte analyses, niet zijnde de IGA’s van 2005-2010. Op basis van de analyseresultaten kan het bestuur besluiten in hoeverre een ‘tandje erbij’ nodig is voor het halen van de KRW-doelen. De analyses geven ook aan welke aanpassingen aan de doelen nodig zijn voor het geval het ‘tandje erbij’ niet haalbaar wordt geacht. De analyseresultaten worden tevens gebruikt voor het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van het bestaande KRW-maatregelpakket tot eind 2021. Dit kan voor deze periode ook leiden tot aanpassingen in het voorgenomen maatregelenpakket. Partners zijn, worden betrokken bij het tot stand komen van de 25 analyses. Er zijn inmiddels een aantal analyses gereed. Deze kunt u hierbij inzien. In de periode 2018-2019 worden de overgebleven watersysteemanalyses uitgevoerd.

De watersysteemanalyses zijn gebaseerd op de best beschikbare, feitelijke gegevens van het waterschap over de hydrologische, morfologische, biologische en chemische toestand van de watersystemen die zijn aangemerkt als 'waterlichamen' voor de Kaderrichtlijn Water. Bij het opstellen van de analyses zijn samenwerkingspartners van het waterschap gevraagd naar hun waarnemingen en inzichten. De watersysteemanalyses bevatten conclusies en aanbevelingen over mogelijke effectieve maatregelen. In de gebiedsprocessen die volgen op de watersysteemanalyses wordt met belanghebbenden van gezond water verkend in welke mate maatregelen uitvoerbaar (lees: maatschappelijk haalbaar en betaalbaar) zijn. Hierbij wordt ook gezocht naar slimme combinaties met andere wateropgaven en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorgestelde maatregelen in de watersysteemanalyses zijn daarom indicatief. Bestuurlijke besluitvorming over te nemen maatregelen vindt plaats in de gebiedsprocessen.