Hoe worden de belastingtarieven bepaald?

De begroting 2019 in één oogopslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. Ieder najaar stelt het waterschap de begroting voor het volgende jaar op. Hierin staat wat waterschap Brabantse Delta gaat doen, welke kosten dat met zich meebrengt en wat dat betekent voor de belastingtarieven.

Van Kadernota naar Begroting tot Jaarrekening

Ieder voorjaar stelt het waterschap een (meerjaren)kadernota vast. Dit document beschrijft interne en externe ontwikkelingen, inhoudelijke doelstellingen voor de komende jaren en de financiële impact daarvan op de lasten en tariefontwikkeling; ‘de kaders' voor het financieel beleid voor de komende planperiode. De kadernota wordt ieder voorjaar vastgesteld tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt de kadernota nader uitgewerkt in de begroting van het volgende kalenderjaar, inclusief de belastingtarieven. Het algemeen bestuur stelt de begroting in het najaar vast. De cyclus eindigt met de jaarrekening. Daarin wordt na afloop van een kalenderjaar verantwoording afgelegd over gerealiseerde doelen, uitgevoerde taken, gemaakte kosten en geïnde belastingen.

Voorbeeldtarieven 2019

Voorbeeldaanslagen

Begroting 2019

Huishoudens

Meerpersoons huishouden, huurwoning, 3 v.e.*

€ 225,13

Eénpersoonshuishouden, huurwoning, 1 v.e*

€ 114,35

Meerpersoons huishouden, koopwoning € 200.000, 3 v.e.*

€ 292,28

Eénpersoonshuishouden, huurwoning € 200.000 1 v.e.*

€ 181,50

Bedrijven

Natuurterreinen, 1000 ha

€ 4.842,64

Agrarisch bedrijf, € 400.000,

40 ha grond, 3 v.e.

€ 2.597,11

Gemeente, 600 ha wegen

€ 137.799,05

Groothandel, € 2.400.000, 7 v.e.

€ 1.193,48

Productiebedrijf voedingsmiddelen,

€ 12.000.000, 300 v.e.

€ 20.645,83

* v.e. staat voor vervuilingseenheid. De heffing voor zuiveren van afvalwater baseren we op ‘vervuilingseenheden’ (ve). Een ve is de gemiddelde vervuiling van 1 persoon per jaar. Woont u alleen? Dan betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Huishoudens van 2 of meer personen betalen voor 3 vervuilingseenheden. Dit staat zo in de wet. Die personen kunnen ook kinderen zijn die jonger dan 18 jaar zijn.