Bestuur

Algemeen bestuur

Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 23 bestuursleden. De andere zeven bestuursleden worden benoemd door verschillende organisaties.

Het algemeen bestuur vergadert iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Dagelijks bestuur

Uit het algemeen bestuur worden vijf leden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur. Dit kan worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders. De 'burgemeester' van het waterschap heet de dijkgraaf.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor. Zij wordt daarin bijgestaan door de ambtelijke organisatie.

De bestuursleden houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen beslissingen hierover en stellen de begroting op.

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. De dijkgraaf wordt bij koninklijk besluit voor een periode van 6 jaar benoemd. Hij vertegenwoordigt het waterschap en is bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten. 

De functie van dijkgraaf wordt vervuld door Kees Jan de Vet.

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur heeft een tweeledige functie. Als secretaris adviseert hij het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de dijkgraaf. Hij woont alle vergaderingen bij, ondersteunt bij de besluitvorming en ondertekent samen met de dijkgraaf alle besluiten en stukken. Als directeur staat hij aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta is Arthur Meuleman.

Jeugdbestuur

Ook jongeren spelen een rol in het waterbeheer in Nederland. Ieder Nederlands waterschap heeft een eigen jeugdbestuurslid die samen het jeugdwaterschapsbestuur vormen.

Meer over het jeugdbestuur