Calamiteitenzorg

Het waterschap dient voorbereid te zijn op verschillende soorten calamiteiten. Dat zijn omstandigheden waarin de veiligheid van waterstaatswerken in gevaar is of dreigt te komen, met ernstige gevolgen voor de waterkering, waterhuishouding, zuivering en oppervlaktewaterkwaliteit. Om een adequate bestrijding mogelijk te maken heeft waterschap Brabantse Delta een calamiteitenorganisatie ingericht.

Bestrijding van calamiteiten

In een Handboek Calamiteiten is eenduidig vastgelegd op welke wijze de calamiteitenzorg plaatsvindt. Deel 1 is het calamiteitenplan en beschrijft de algemene procedures voor een tijdige en adequate inzet van mensen en middelen van het waterschap bij de bestrijding van calamiteiten. Deel 2 bestaat uit 6 deelbestrijdingsplannen. Hierin staan richtlijnen over hoe te handelen bij een bepaalde soort calamiteit.   

Fasering van een calamiteit

Calamiteiten verschillen in aard, omvang en gevolgen. Daarom is de mate waarin de organisatie wordt ingezet, aangepast aan de ernst van een calamiteit. Er bestaan vier coördinatiefasen.