Onttrekkingsverbod

Bij langdurige droogte kan waterschap Brabantse Delta de onttrekking van oppervlaktewater verbieden met een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening.

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Drie verschillende gebieden

De aan- en afvoer van water en de beschikbaarheid ervan in West-Brabant verschilt. Daarom deelt het waterschap zijn werkgebied voor het instellen van onttrekkingsverboden op in drie gebieden:

 • de laaggelegen poldergebieden in het noorden en westen van het gebied (gebieden waar peilbesluiten gelden),
 • de hogere zandgronden in het zuiden van West-Brabant (vrij afwaterende gebieden),
 • en de rivieren Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda en de Molenbeek ten zuiden van Roosendaal

Gedeeltelijk of algeheel onttrekkingsverbod

Voor elk van deze gebieden kan een onttrekkingsverbod gelden voor de beregening van grasland of, in het uiterste geval, een algeheel onttrekkingsverbod. Bij onttrekkingsverboden voor de Bovenmark of de Aa of Weerijs kan het waterschap als tussenliggende optie toestaan om water te gebruiken voor de beregening van bepaalde gewassen die erg afhankelijk zijn van water (kapitaalintensieve gewassen).

Lijst van kapitaalintensieve teelten:
•Peulvruchten en groentegewassen
•Containerteelt
•Bos- en haagplantsoen aangeplant na 1 januari van het betreffende jaar
•Zacht fruitteelt

Actuele situatie

Geactualiseerd op 13 juli 2018.

 • Een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs (excl. Aa of Weerijs zelf)
 • Een totaal onttrekkingsverbod voor beregening van alle gewassen behoudens kapitaalintensieve teelten van de Aa of Weerijs
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied van de Oude Lei.
 • Een onttrekkingsverbod uit de Molenleij, Bavelsche lei en de Gilzewouwerbeek.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf).
 • Een onttrekkingsverbod uit de Beekloop en Zoom.
 • Een onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit sloten, beken en watergangen in het stroomgebied van de Bovenmark.
 • Een onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit de Bovenmark zelf.
 • Een onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit de Molenbeek.
 • Een onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit de Ligne.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied van de Brandse vaart inclusief zijbeken.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied van de Dongevallei.
 • Een onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit sloten, beken en andere watergangen in het gebied dat ligt ten noorden van het Wilhelminakanaal.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in de stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart.
 • Een onttrekkingsverbod voor beregening van alle gewassen voor het stroomgebied Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop.
 • Een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied De Wouwse gronden.

Bekijk hier de kaart met de actuele situatie.

Geen vergunning/ontheffing mogelijk

Voor gebieden waar een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning/ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater, die zijn toegekend op grond van de keur van het waterschap, zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.