Onttrekkingsverbod

Als het waterschap merkt dat bij langdurige droogte het waterpeil in sloten en beken zakt, kan het verboden worden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.   

Waarom stelt het waterschap een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hiervoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Verschillende verboden voor de onttrekking van oppervlaktewater

 Er zijn twee verschillende verboden voor de onttrekking van oppervlaktewater. Een verbod op grasland betekent dat het onttrekkingsverbod geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewater. Een totaalverbod wil zeggen dat er een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is.

Actuele situatie

Geactualiseerd op 8 juli 2019.

Bekijk de kaart met de actuele situatie.

Hieronder een overzicht per gebied welke verboden er gelden en wanneer deze zijn ingegaan.

Verbod grasland: onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen
Totaalverbod: onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen

Nummer 1 - De Mark-Vliet Boezem

 • Geen verbod

Nummer 2 - Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal

 • VERBOD OP GRASLAND (08-07-2019)

Nummer 3 - Dongevallei

 • Geen verbod 

Nummer 4 - Stroomgebied van de Oude Leij

 • TOTAAL VERBOD (08-07-2019)

Nummer 5 - Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij

 • TOTAAL VERBOD (05-07-2019)

Nummer 6 - Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek

 • TOTAAL VERBOD (08-07-2019)

Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 7w - Bovenmark (waterloop zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 8 - Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 8w - Aa of Weerijs (waterloop zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 9 - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda

 • TOTAAL VERBOD (08-07-2019)

Nummer 10 - Brandse vaart en zijbeken

 • Geen verbod 

Nummer 11 - Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop

 • TOTAAL VERBOD (08-07-2019)

Nummer 12 - Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 12w - Molenbeek (waterloop zelf)

 • Geen verbod 

Nummer 13 - De Wouwse gronden

 • TOTAAL VERBOD (05-07-2019)

Nummer 14 - Ligne

 • Geen verbod 

Nummer 15 - Bleekloop en Zoom

 • TOTAAL VERBOD (05-07-2019)

Nummer 16 - Woensdrechtse Kil

 • Geen verbod

Nummer 17 - Ossendrechtse Kil

 • Geen verbod

Stroomgebied Rietkreek (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod 

Bemalingsgebieden Brooymans, De Ever, Westland en Leurschans (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod 

Koningspolder West, Koningsoordpolder West, Anna Polder Zuid-West en Anna Polder Noord-Oost (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod 

Polder Westland (zuidelijk deel) en poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw-Vossemeer

 • Geen verbod 

Onttrekken van grondwater 

Naast het onttrekken van water uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten en beken) kan er ook grondwater worden onttrokken voor het beregenen van grond. Voor verschillende gebieden in Brabant gelden beperkingen ten aanzien van het beregenen van grasland met grondwater. Dit gaat om de beregeningszones waar nog een vergunningsplicht geldt. Hier mag grasland in juni en juli niet beregend worden tussen 11:00 en 17:00 uur (urenverbod). In extreem droge perioden kan voor graslandberegening de 5%-regeling van kracht worden; grasland mag dan wel in juni/juli tussen 11 en 17 uur beregend worden.

Vraag & antwoord

Hoe controleert waterschap Brabantse Delta op de naleving van het onttrekkingsverbod?

Alle medewerkers van het waterschap zijn alert op de naleving van het onttrekkingsverbod. Onze collega’s van de afdeling handhaving zien actief toe op de naleving van het onttrekkingsverbod. Zij houden toezicht door te surveilleren. Zij doen dit dag en nacht, met auto’s en soms ook met vliegtuigen.

Is er verschil tussen een beregeningsverbod en onttrekkingsverbod?

Een beregeningsverbod is een verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater of grondwater.

Een onttrekkingsverbod is een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater en/of grondwater. In beide gevallen mag het betreffende water niet meer onttrokken worden. Oppervlaktewater is water uit bijvoorbeeld beken en sloten. Grondwater is water uit de grond, bijvoorbeeld via een grondwaterput.

Kan ik ontheffing aanvragen voor het onttrekkingsverbod?

Nee. Ook als u een vergunning heeft, moet u stoppen met het onttrekken van oppervlaktewater/grondwater. 

Tot wanneer is het verbod op onttrekken oppervlaktewater geldig?

Dat is nog niet be­kend, dus voor on­be­paal­de tijd. Om­stan­dig­he­den zo­als het weer kun­nen er­voor zor­gen dat het ver­bod wordt ge­wij­zigd of in­ge­trok­ken. Bekijk het actuele overzicht op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod.

Voor wie geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater?

Voor alle be­drij­ven en par­ti­cu­lie­ren in het aan­ge­we­zen ge­bied waar het ver­bod geldt.

Wanneer komt er een onttrekkingsverbod?

Dat is las­tig te zeg­gen, om­dat dat af­hangt van ver­schil­len­de fac­to­ren. Bij­voor­beeld hoe­veel neer­slag er valt, hoe­veel er be­re­gend wordt (dus hoe­veel wa­ter uit slo­ten en ka­na­len er onttrok­ken wordt) en weers­in­vloe­den zo­als wind, zon en ver­dam­ping.

In de poldergebieden, waar het waterschap water aan kan voeren is de kans op een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater relatief klein. In de gebieden met zandgronden kan het eerder voorkomen dat een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. 

Wat gebeurt er als ik mij niet aan het onttrekkingsverboden houd?

Onze collega’s van de afdeling handhaving zien toe op de naleving van het onttrekkingsverbod. Zij doen dit aan de hand van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, de juridische grondslag van het onttrekkingsverbod.


Zodra zij een overtreding constateren, gaan zij in gesprek met de overtreder en geven zij aan dat de onttrekking direct moet stoppen. Als dit niet gebeurt, dan volgt er een dwangsom. Stopt u de onttrekking niet, dan heeft het waterschap verschillende mogelijkheden om de overtreding te stoppen. Dat gebeurt dan op uw kosten.


Daarnaast wordt er ook strafrechtelijk gehandhaafd.

Wat is een onttrekkingsverbod oppervlaktewater?

Dat is een ver­bod om wa­ter te ont­trek­ken uit beken of slo­ten (op­per­vlak­te­wa­ter).

Wat is het doel van het onttrekkingsverbod?

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Wat zijn de boetes bij een overtreding?

Bij iedere constatering van een overtreding kan een dwangsom volgen. Een dwangsom is een soort boete. Deze dwangsom loopt bij iedere volgende overtreding steeds op qua bedrag. Het totaalbedrag kan uiteindelijk oplopen tot € 60.000,-, los van de strafrechtelijke boete die ook opgelegd kan worden. 

Welke andere gebieden kunnen een onttrekkingsverbod verwachten?

Dat valt nu niet te zeg­gen. Het wa­ter­schap houdt nauw­let­tend in de ga­ten of er meer maat­re­ge­len voor het ge­bied no­dig zijn.

Wie zorgt voor de naleving van het verbod?

Col­le­ga’s van hand­ha­ving zul­len toe­zien op de na­le­ving.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.