Kerntaken

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Droge voeten

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in Midden- en West-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken. Om onszelf te beschermen tegen hoogwater hebben we altijd dijken gebouwd, verhoogd en versterkt. Daar waar het kan, geven we nu ook ruimte terug aan het water, bijvoorbeeld door waterbergingen aan te leggen. Voorbeeldprojecten zijn waterberging Volkerak-Zoommeer, Overdiepse Polder en dijkverbetering Amer-Donge.

Meer over droge voeten

Schoon water

In Midden- en West-Brabant spoelen ruim 800.000 mensen elke dag hun afvalwater van de wc, douche en gootsteen in het riool. Waterschap Brabantse Delta zuivert dat water in 17 rioolwaterzuiveringen, zodat het weer schoon terug de natuur in stroomt. Om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater zo schoon mogelijk blijft, werkt het waterschap samen met gemeenten, rioolbeheerders, waterleidingbedrijven, bedrijfsleven, agrariërs én inwoners. We bereiden ons voor op de toekomst door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zo halen we grondstoffen en energie uit uw afvalwater.

Meer over schoon water

Voldoende water

Waterschap Brabantse Delta regelt het hele jaar door de hoogte van het water in sloten, rivieren en beken en daarmee ook de grondwaterstanden. We houden rekening met jaargetijden en extreme weersverwachtingen. Zo zorgen we voor voldoende water: niet teveel en niet te weinig. In droge zandgebieden houden we bijvoorbeeld het water vast. In natte gebieden laten we het water wegstromen. Dat doen we met stuwen en gemalen. Ook maaien we de sloten voor een goede doorstroming en zetten waterbergingen in om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

Meer over voldoende water

Calamiteitenzorg

Waterschap Brabantse Delta kijkt altijd vooruit: wat brengt de toekomst? Welke risico’s zijn er? En hoe kunnen we die voor zijn? Zo zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn op calamiteiten. En beter nog: dat we ze kunnen voorkomen. Ook wanneer er niets aan de hand is, blijft Brabantse Delta alert op onverwachte calamiteiten door jaarlijkse trainingen, oefeningen en kennisuitwisseling. Zowel onderling als met externe crisispartners.

Meer over onze calamiteitenzorg