Vraag & antwoord droogte

20 juli 2018
Gaat het geplande maaiwerk van watergangen gewoon door?

Ja, zo veel mogelijk. Het is belangrijk dat de maaiwerkzaamheden in de zomerperiode doorgang vinden voor goed waterbeheer en voorbereidt te zijn op zomerse hoosbuien. We houden rekening met de temperatuur van het water. Bij maaiwerkzaamheden gedurende een warme periode (boven de 20 graden) zijn we extra voorzichtig. Maaiwerkzaamheden tijdens deze periode gaan gepaard met een hoge zuurstofvraag en kan lijden tot vissterfte.

Is er op dit moment sprake van een probleem als gevolg van aanhoudende droogte?

Vanwege de droge zomer in 2018 zijn in de winter van 2018/2019 en het voorjaar van 2019 uit voorzorg al maatregelen genomen om het water zo veel mogelijk vast te kunnen houden. Dit doen we om het grondwaterpeil te laten stijgen.

Met name in de zandgronden in het zuidelijk deel van het gebied van Brabantse Delta zijn de grondwaterstanden nog niet hersteld van de droogte in 2018. Dat betekent dat de watervoorraad daar in 2019 kleiner is dan in een gemiddeld jaar. In de poldergebieden kan het waterschap water aanvoeren vanuit de rivieren. Zolang de rivieren voldoende aanvoeren lukt het om vrijwel het hele jaar aan de watervraag te voldoen.

Kijk voor een actueel overzicht op: Onttrekkingsverboden.

Kan het waterschap aan de watervraag blijven voldoen?

Door maxi­maal wa­ter aan te voe­ren wil het wa­ter­schap zo­lang mo­ge­lijk aan de wa­ter­vraag kun­nen vol­doen.

Waarom wordt de wateraanvoer opgevoerd?

Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt waterschap Brabantse Delta aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeilen in sloten in onze polders op voldoende peil te houden. 

Waarom zijn vispassages afgesloten?

Dat is ge­daan om te voor­ko­men dat we wa­ter stroom­af­waarts ver­lie­zen.

Wanneer spreken we over droogte?

Met droogte bedoelen we dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. We spreken dus eigenlijk over een neerslagtekort. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter.

 

 

Op droge dagen verdampt er oppervlaktewater. In de zomerperiode is de verdamping zo'n 5 millimeter per etmaal. Dit is zo veel, omdat er veel zon en wind is en de dagen lang zijn. In het vroege voorjaar is de verdamping veel lager.

 

Wat is een neerslagtekort?

Het neerslagtekort is een maat voor de droogte. Bij de berekening van een neerslagtekort maken alle waterschappen gebruik van de agrarische kalender. Die begint op 1 april. Dat moment zetten we de teller op nul. Vanaf dan is het optellen en aftrekken. Elke millimeter neerslag tellen we op, elke dag droogte trekken we de millimeters verdamping daarvan af.

In de zomerperiode is de verdamping zo'n 5 millimeter per etmaal. Dit is zo veel, omdat er veel zon en wind is en de dagen lang zijn . In het vroege voorjaar is de verdamping veel lager. 

Op de website van het KNMI vindt u de actuele gegevens over het landelijke neerslagoverschot en -tekort. 

 

Ziet u dode dieren in het water?

Het wa­ter­schap roept in­wo­ners op dode wa­ter­vo­gels of vis­sen te mel­den, zo­dat ac­tie kan wor­den on­der­no­men.

Contactformulier