Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op vragen over de waterschapsverkiezingen 2019.

 

01. Waarom zijn er verkiezingen?

Om de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. En op woensdag 20 maart mogen we weer!
Maar waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen? Water speelt een belangrijke én unieke rol in ons land. We hebben in Nederland dan ook een aparte belastingpot, speciaal voor het waterwerk. Zodat de waterschappen ons water goed in de gaten kunnen houden en meteen maatregelen nemen als dat nodig is. Hoe de waterschappen het geld besteden, en welke keuzes ze maken, dát bepaal je met jouw stem. Hoeveel ruimte wil jij bijvoorbeeld geven aan het water? Wat doen we met vogels, vissen en andere dieren? En hoe gaan we om met steeds heviger wordende regenbuien? Geef je stem op woensdag 20 maart en beslis mee over het waterwerk in jouw buurt. Meer weten? Ga naar de stemhulp MijnStem.

 

02. Wanneer zijn er verkiezingen?

De verkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

 

03. Hoe lang zijn de stembureaus geopend?

De stembureaus openen over het algemeen om 07.30u de deuren en sluiten om 21.00u. De openingstijden van mobiele en bijzondere stembureaus kunnen afwijken hiervan. Het is gebruikelijk dat gemeenten deze informatie op de stempas zetten.

 

04. Waar kan een stemgerechtigde stemmen?

Een stemgerechtigde kan in principe alleen stemmen binnen zijn eigen waterschap en binnen zijn eigen gemeente. Als een gemeente in twee of meer waterschappen valt, kan de stemgerechtigde dus niet in alle stembureaus van zijn gemeente stemmen voor het waterschap. Gemeenten hebben de mogelijkheid om hier van af te wijken (art. J5 lid 2 Kieswet).

 

05. Wie is kiesgerechtigd voor de waterschapsverkiezingen?

-    Een ingezetene (inwoner) van het waterschap, 18 jaar of ouder op de dag van stemming, is kiesgerechtigd.

-    Iedereen afkomstig van buiten de EU moet een geldige verblijfsvergunning hebben om te stemmen.

-    Ingezetenen ontvangen hun stembescheiden van de gemeente, op basis van de gemeentelijke basisadministratie waarbij B&W moeten nagaan wie kiesgerechtigd is.

Daardoor kunnen voor deze verkiezing alle niet-Nederlandse inwoners die rechtmatig in het waterschap verblijven, stemmen voor het algemeen bestuur, ongeacht hoe lang zij er rechtmatig verblijven (artikel B 2a van de Kieswet). Kijk verder op de website van de Kiesraad voor meer informatie.

 

06. Hoe is het bestuur van een waterschap samengesteld?

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, worden 7 leden benoemd namens bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Dit zijn de geborgde zetels. Voor deze zetels vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de Kamer van Koophandel (KvK) voor 3 zetels, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) voor 3 zetels en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) voor 1 zetels.

07. Welk belang heb ik dan bij een gekozen bestuur?

Om de dagelijkse bezigheden van een waterschap succesvol te laten verlopen, hebben we inzet van geld en mankracht nodig en vragen we om samenwerking. Besluiten over die inzet en samenwerking worden genomen door het waterschapsbestuur. Het bestuur bepaalt de koers en de prioriteiten in die werkzaamheden op basis van de verschillende belangen die er spelen. Belangrijke thema’s die op dit moment spelen zijn met name klimaat, veiligheid, natuur, economie, innovatie, duurzaamheid en recreatie. Als kiezer krijg je de kans om een bestuur te kiezen waarvan jij denkt dat zij jouw belangen het beste behartigen. Daarnaast ziet het waterschap toe op een correcte uitvoering van waterschapswerk.

08. Waarom heeft het waterschapsbestuur ook geborgde zetels?

Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor veel aspecten van water. De belangen rondom water verschillen voor een aantal groepen. Om er voor te zorgen dat al deze belangen behartigd worden, zijn er specifieke groepen met een geborgde zetel. Agrariërs en natuurterreineigenaren hebben bijvoorbeeld belang bij een goed peilbeheer en bedrijven hebben belang bij het goed en efficiënt zuiveren van afvalwater. Voor deze drie groepen zijn de geborgde zetels gecreëerd. Bij waterschap Brabantse Delta zijn er 7 geborgde zetels.

09. Is er een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen?

Ja, de stemhulp, genaamd MijnStem, laat op een overzichtelijke manier zien hoe politieke groeperingen over bepaalde thema’s denken. Bij iedere stelling is een korte toelichting te lezen.

10. Wanneer is de uitslag van de verkiezingen bekend?

Op woensdagavond worden de voorlopige uitslagen bekend gemaakt in de media. Vijf dagen later is de officiële uitslag bekend.

11. Wat doen de waterschappen?

De waterschappen onderhouden de 18.000 km dijken van Nederland. Een kwart van ons land ligt immers onder zeeniveau, en zonder dijken komt bijna 60 procent van Nederland onder water te liggen. Ook beheren de waterschappen 225.000 km watergangen, zoals beken, sloten en rivieren. Daarnaast zuiveren ze ieder jaar 2 miljard kuub afvalwater. De waterschappen produceren geen drinkwater. Dat doen de waterleidingbedrijven.

12. Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk dat de waterschappen zelf de waterschapsbelasting innen. Zo weet je zeker dat het geld ook wordt besteed aan waterbeheer. Als het geld uit de landelijke begroting moet komen, weet je dat niet zeker.
Inwoners en bedrijven hebben belang bij goed waterbeheer. Samen betalen zij hiervoor de kosten. Dit geld wordt alleen aan waterbeheer besteed. Dat is het bijzondere aan waterschappen in Nederland. Geen andere doeleinden, alleen waterbeheer. En alle belanghebbenden praten erover mee. Internationaal is er dan ook veel belangstelling voor ons systeem en de wijze waarop waterbeheer in Nederland is geregeld. In 2011 hebben alle overheden die actief zijn in het waterbeheer afgesproken de stijging van waterschaps-lasten zoveel mogelijk te beperken door meer samen te werken. Dit levert winst op bijvoorbeeld door ta-ken gezamenlijk uit te voeren en diensten gezamenlijk in te kopen.

13. Ik heb geen verstand van waterbeheer. Hoe moet ik dan een keuze maken tussen de (politieke) partijen?

Op onze verkiezingspagina 'Informatie over de partijen' lees je meer over de 10 partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. In 1-minuut filmpjes vertellen de lijsttrekkers waar de partij voor staat en welke keuzes ze de komende vier jaar willen maken.

 

Ook kun je de online stemhulp gebruiken om meer informatie op te doen. Op deze manier kun je voor een partij kiezen die het meest overeenkomst met jouw standpunten.

14. Waarom horen we buiten de verkiezingen om weinig van het waterschap?

Het waterschap laat ook buiten de verkiezingsperiode van zich horen. Via de website, de sociale kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) en via de nieuwsbrieven voor particulieren en voor agrariërs en andere grondbezitters.

 

Maar vooral laten we ons horen in de omgeving van onze projecten. Want het is belangrijk dat we ons waterwerk in samenspraak met inwoners, bedrijven, agrariërs, natuurbeheerders, scholen en gemeenten doen! We zoeken regelmatig de (lokale) media op en laten dan ook van ons horen. Natuurlijk zou het nog fijner zijn als ook de landelijke media het werk van de waterschappen nog vaker onder de aandacht brengt. 

15. Zorgen de waterschappen voor schoon drinkwater?

Nee. De waterleidingbedrijven zorgen voor schoon drinkwater uit de kraan. De waterschappen maken het afvalwater schoon.

16. Maakt het uit op welke partij ik stem?

Jazeker. Een democratisch gekozen bestuur is van belang want er zijn keuzes te maken. Hoe hoog of breed wil je een dijk maken? Wordt de hengelsport verboden in jouw waterschap? Gaat ons water bij extreme droogte naar boeren of natuurgebieden? Gaan we meer in de stad dan op het platteland doen? Moeten groene daken gesubsidieerd worden? Wat doen we met vogels, vissen en andere dieren? En hoe gaan we om met steeds heviger wordende regenbuien? En moeten we investeren in innovaties of niet? Daarom is het belangrijk om jouw stem te geven aan een partij die jouw belangen het beste vertegenwoordigd.

 

Gebruik de online stemhulp om te bekijken welke partij bij jou past. 

17. Waarom vallen de waterschappen niet onder de provincie of Rijkswaterstaat?

Waterschappen hebben nooit onder Rijkswaterstaat of de provincies gevallen. Waterschappen zijn altijd al regionaal georganiseerd geweest en zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer in Nederland. Waterschappen zijn gebaat bij de regionale indeling en een eigen belastingheffing want de verantwoordelijken van een waterschap gaan over langere termijn. Bovendien is regionale kennis van een gebied nodig omdat in elk gebied ander waterbeheer noodzakelijk is.

 

Een democratisch gekozen regionaal bestuur is van belang want er zijn keuzes te maken. Hoe hoog of breed wil je een dijk maken? Wordt de hengelsport verboden in jouw waterschap? Gaat ons water bij extreme droogte naar boeren of natuurgebieden? Gaan we meer in de stad dan op het platteland doen? Moeten groene daken gesubsidieerd worden? Daarom is het belangrijk om jouw stem te geven aan een partij die jouw belangen het beste vertegenwoordigd.