Brandblusvoorzieningen

Vergunning aanvragen of melding doen?

Brandblusvoorzieningen

In geval van calamiteiten kan een brandblusvoorziening (extra) bluswater leveren. Als voldaan wordt aan hoofdstuk 34 van de algemene regels hoeft u géén vergunning aan te vragen. U hoeft dan alleen de startdatum van de boring te melden en na de uitvoering het veldwerkverslag op te sturen (zie Boringen grondwaterput). Voldoet u niet aan die regels? Dan moet u wel een vergunning aanvragen.

U hoeft géén vergunning aan te vragen als aan het volgende wordt voldaan:

  1. De brandblusvoorziening is noodzakelijk op grond van de bepalingen voor brandbestrijding van het Bouwbesluit 2012, en er is geen andere redelijk alternatief om aan die bepalingen te kunnen voldoen dan het gebruik van grondwater.
  2. De brandblusvoorziening is een geboorde put die is voorzien van een aansluitstuk ten behoeve van gebruik door de brandweer, dan wel onderdeel uitmaakt van een brandblusinstallatie, conform de daarvoor geldende (landelijke) normen en voorschriften.
  3. Er wordt alleen water onttrokken ten behoeve van de bluswatervoorziening en voor het vereiste periodieke onderhoud van de put.
  4. De put is niet dieper dan bepaald in artikel 34.1.
    Raadpleeg de kaart om te zien wat de maximaal toegestane diepte van een put is. Zoom voldoende in, zodat u de juiste diepte ziet.

Vergunning aanvragen

U kunt uw watervergunning digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Toetsing van uw aanvraag

Bij uw vergunningsaanvraag toetsen we primair in hoeverre de brandblusvoorziening in afwijking van de algemene regels aangelegd moet worden om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandweerzorg. In principe worden dezelfde voorwaarden in de vergunning opgenomen die ook in de algemene regels staan.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer T 076 564 13 45.