Oppervlaktewateronttrekkingen

25 juni 2018

Naast grondwater wordt er vaak ook gebruik gemaakt van oppervlaktewater om te beregenen. Dit is onder normale omstandigheden toegestaan tot een hoeveelheid van 100 m3/uur. Voor grotere onttrekkingen kan een vergunning worden aangevraagd. Op basis van een aantal toetsingscriteria wordt bepaald of de vergunning kan worden verleend. De toetsingscriteria hebben betrekking op de gevolgen voor onderhoud, scheepvaart en op het voorkomen van droogteschade.

Als er onvoldoende aanvoer is van water kan er een onttrekkingsverbod gelden voor oppervlaktewater. Beregenen uit oppervlaktewater is dan niet mogelijk. Voor een actueel overzicht van de onttrekkingsverboden zie de pagina 'Onttrekkingsverbod'.

Beregeningsverzoeken

Als u in poldergebied wil gaan beregenen vanuit oppervlaktewater,  is het van belang dat u vooraf contact opneemt met het waterschap. We vragen u om beregeningsverzoeken minstens twee werkdagen vooraf te doen. Zo heeft het waterschap voldoende gelegenheid om indien mogelijk maatregelen te nemen zodat u kunt beschikken over voldoende water in de sloten. Zeker in watergangen waar meerdere onttrekkingen zijn kan het zijn dat er onvoldoende water aangevoerd kan worden.

Ook als er voldoende water in de sloot staat, is het noodzakelijk om te melden dat u gaat beregenen. Zo houdt het waterschap controle over de waterpeilen in het werkgebied en wordt een andere agrariër niet plotseling geconfronteerd met een tekort aan water in zijn sloot. Een melding doen van onttrekken, kan via het contactformulier op de website van waterschap Brabantse Delta of telefonisch via 076 564 10 00. Geef hierbij duidelijk de plaats (straat of perceelnummer) aan waar de onttrekking gaat plaatsvinden en datum.