De afgelopen zomers waren droog. Dit jaar is dat anders. We zien de laatste weken afwisseling tussen droge periodes met hoge temperaturen en nat en wisselvallig weer. Met als letterlijk hoogtepunt de hoge waterstanden vorige week en lokaal hevige regenbuien. Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met weersextremen.

Onttrekkingsverboden

Met het huidige weerbeeld heeft waterschap Brabantse Delta besloten op vrijdag 30 juli de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in te trekken. Het gaat om de volgende gebieden:

  • Stroomgebied van de Oude Leij
  • Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij
  • Oost, Wouwse gronden Oost
  • Bleekloop en Zoom

Dit betekent dat in het hele werkgebied van Brabantse Delta geen onttrekkingsverboden gelden. Op dit moment valt er voldoende regen en zijn er geen beregeningsverzoeken.

Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

Passende maatregelen zomerweer

Het waterschap houdt het veranderende zomerweer goed in de gaten. Zo kunnen de juiste maatregelen worden genomen, zoals het opnieuw instellen van onttrekkingsverboden wanneer dit nodig is. Maar ook peilbeheer dat past bij het weerbeeld en binnen het peilbesluit. In het peilbesluit staat hoe hoog of laag het waterpeil in een sloot mag staan.

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: ‘We zien dat deze zomer anders is dan voorgaande jaren. We hebben een echte Hollandse zomer. Daarom is nu besloten alle onttrekkingsverboden in te trekken. Ze zijn op dit moment niet nodig. We blijven alert en volgen het veranderende weerbeeld nauwkeurig. Zo kunnen we passende maatregelen nemen als het nodig is.  

Normale grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Alleen in het (zuid)westelijke deel van het werkgebied zijn ze lager dan normaal. De waterstanden worden continu gemonitord.

Informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).