Een klacht indienen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u door het waterschap bent behandeld. Misschien vindt u dat uw vraag onjuist is beantwoord, dat een bestuurder of ambtenaar u niet correct te woord heeft gestaan of dat de werkwijze van waterschap Brabantse Delta te wensen overlaat. U kunt tegen dit soort gedragingen een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?

Klachten over onwenselijk gedrag kunt u indienen binnen twaalf maanden nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

Klacht over de werkwijze van Brabantse Delta

Vul het online contactformulier in.

Klacht over een medewerker

Als het gaat om een klacht over een medewerker van het waterschap, kunt u allereerst rechtstreeks contact opnemen met de betreffende medewerker of de leidinggevende om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bent u hier niet tevreden over, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de dijkgraaf.

Klacht over een bestuurslid

Is uw klacht gericht tegen een gedraging of handeling van een lid van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de dijkgraaf? Dan moet u uw klacht altijd schriftelijk indienen.

In beide gevallen vermeldt u het volgende in uw brief:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • datum, tijd, locatie, persoon
  • handtekening; anders kan uw klacht niet in behandeling genomen worden.

U kunt uw brief sturen naar:
Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtencoördinator neemt uw klacht in behandeling. Na registratie van uw brief krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Daarin staat hoe lang de afhandeling van uw klacht duurt en welke persoon of afdeling uw klacht behandelt.

In de volgende gevallen wordt uw klacht niet in behandeling genomen:

  • als uw brief niet is ondertekend of er gegevens ontbreken. U krijgt dan de gelegenheid ontbrekende gegevens aan te vullen;
  • als uw klacht via een andere procedure moet worden aangevochten, bijvoorbeeld door middel van een bezwaarschrift. Het waterschap zorgt er dan voor dat uw klacht op de juiste plaats terechtkomt en stuurt u hierover een bericht;
  • als u gerechtelijke stappen neemt of als de rechter zich over de zaak heeft uitgesproken of dat binnenkort doet;
  • als uw klacht anoniem is verstuurd.

Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht, krijgt u bericht. Lukt het niet om de klacht binnen de voorgeschreven termijn af te handelen, dan wordt u hierover tijdig ingelicht.

Bent u niet tevreden?

De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen. Doel van de klachtenregeling is immers dat het waterschap leert van zijn fouten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Neem dan contact op met de klachtencoördinator, de heer mr. A.M.W.J.H. (Anton) Merks via T 076 564 10 62.