Registratie politieke partijen waterschapsverkiezingen 2019

Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze zich registreren bij waterschap Brabantse Delta. De aanduiding wordt geregistreerd in een door het centraal stembureau bijgehouden register. De aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan.

Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn, kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau van het waterschap laten registreren. Een partij hoeft zich niet voor iedere verkiezing opnieuw te laten registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen.

Het formulier dat een politieke partij nodig heeft om een aanduiding te kunnen registreren bij het waterschap is te downloaden . Ook kunnen politieke partijen het formulier telefonisch opvragen via 076 – 564 1000 of per mail bij e.van.der.welle@brabantsedelta.nl Het formulier kan niet digitaal ingevuld worden.

Deadline inzending registratieverzoek

Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 moet het registratieverzoek uiterlijk 24 december 2018 zijn ingediend bij het centraal stembureau van het waterschap in Breda. Komt het registratieverzoek later binnen, dan wordt het verzoek niet meer meegenomen. Is het registratieverzoek te laat ontvangen of is er geen registratieverzoek gedaan, dan wil dit niet zeggen dat de partij niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen en de lijst krijgt alleen een nummer.

Benodigde bescheiden

Bij het registratieverzoek moet het volgende worden overlegd:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, dat is afgegeven door de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Waarborgsom

Voor het registratieverzoek geldt een waarborgsom van € 225,-, over te maken op rekening nummer NL38 NWAB 0636 7592 29 t.n.v. waterschap Brabantse Delta onder vermelding “waarborgsom registratie + naam groepering”.

U ontvangt vervolgens van het waterschap een bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit formulier (bewijs van betaling) dient bij uw registratieverzoek te worden gevoegd.

De waarborgsom wordt teruggestort als de politieke groepering bij de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert.

Doorwerking

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben in beginsel ‘doorwerking’. Dit heeft tot gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeft te worden geregistreerd bij het waterschap voor de waterschapsverkiezingen.

Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen kunnen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij het waterschap indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 2a van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Beoordeling registratieverzoek

Het centraal stembureau toetst of het registratieverzoek kan worden ingewilligd. De doelstellingen of activiteiten van de politieke partij worden niet getoetst. Het centraal stembureau beperkt zich bij zijn beoordeling tot de aanduiding zelf.

Het centraal stembureau kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een verzoek tot registratie:

  • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
  • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
  • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
  • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.
  • De aanduiding komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
  • Op dezelfde dag wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Samenvoeging aanduiding boven kandidatenlijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd.

Vragen over de registratie?

Neem dan contact op met Elly van der Welle via e-mail waterschapsverkiezingen@brabantsedelta.nl

Heeft u algemene vragen over de waterschapsverkiezingen?
Neem dan contact op met Anton Merks (projectleider) via e-mail waterschapverkiezingen@brabantsedelta.nl