Op 4 december heeft het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta de begroting 2020 met een meerderheid van het bestuur vastgesteld.

Kosten stijgen

De kosten die het waterschap maakt in 2020 stijgen met 3,5 miljoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verduurzamen van stuwen, gemalen en waterzuiveringen. Maar ook door de caoontwikkeling van personeel, het actualiseren van de ICT software en hogere marktprijzen voor inhuur van aannemers in de waterbouw.

Investeringen stijgen ook

Waterschap Brabantse Delta investeert meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Bestuurder Theo Schots: “We moeten meer investeren om Midden en West-Brabant klimaatbestendig in te richten en schade en overlast door te veel of te weinig water te beperken. Denk aan het aanleggen van waterbergingen, sloten breder maken, projecten om landbouw en natuur voldoende en schoon water te geven en dijkversterkingen.

Daarnaast investeren we in het opwekken van duurzame energie om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. De stijging van de belasting in 2020 is een gevolg van onder andere de toename van de investeringen”.

Belastingstijging zo beperkt mogelijk

“De hogere rivierafvoeren, extremere regenbuien en langere perioden van droogte van de laatste tijd zijn allemaal signalen dat het klimaat verandert”, zegt Theo Schots. “Met innovatieve oplossingen, samenwerking en efficiënte bedrijfsvoering houden we de lastenstijging zo beperkt mogelijk. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan is enige lastenverhoging onvermijdelijk.”

Verschillen tussen soorten belastingbetalers

Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van € 200.000 in 2020 ongeveer 301 euro (landelijk 335 euro) aan waterschapsbelasting betalen. Dat is een verhoging van 3,2% (landelijk 3,6%) ten opzichte van 2019. Voor de meeste andere huishoudens en de bedrijven zal de lastenstijging vergelijkbaar zijn. De grootste stijging is te zien bij gemeenten vanwege een wijziging in de nieuwe kostentoedelingsverordening. Voor agrariërs die werken op onbebouwde grond, zoals de akkerbouw en veeteelt, is de stijging 7% (landelijk gemiddeld 6%). De belastingverhoging voor deze twee categorieën (gemeenten en agrariërs) is onder andere een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Partij voor de Dieren stapt uit Bestuursakkoord

De Partij voor de Dieren was de enige partij die tegen de begroting stemde. De reden daarvoor is dat zij zich niet kunnen vinden in passages over het beheer van bevers en muskusratten. Omdat het bestuur vervolgens niet meeging in het wijzigen van enkele teksten (amendementen) in de begroting, besloot de partij uit het Bestuursakkoord te stappen.

Kadernota 2020-2029

Het algemeen bestuur heeft woensdagavond ook de Kadernota 2020-2029 vastgesteld. De Kadernota is een uitwerking van het Bestuursakkoord en het Waterbeheerplan waarbij jaarlijks wordt bekeken of er aanleiding is om de koers bij te stellen. Er is gedebatteerd over de ambitie van het waterschap de komende jaren en de impact daarvan op de financiële positie. Er moeten keuzes worden gemaakt, zo vond het bestuur. Theo Schots: “Geconcludeerd kan worden dat het waterschap werkt aan grote uitdagingen die ook hun financiële impact hebben. Het waterschap streeft ernaar deze op te vangen binnen de afgesproken kaders”.

Meer weten?

Rond 1 maart 2020 vallen de meeste belastingaanslagen op de mat.