Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker aan te leggen. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Aanpak

Boomkikker
Boomkikker

De ecologische verbindingszone is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Natuurnetwerk Brabant is een door de provincie Noord-Brabant aangewezen netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Ecologische verbindingszones verbinden deze natuurgebieden met elkaar. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen. Dat is goed voor het totaal aan planten en dieren (de biodiversiteit). De aanleg van deze EVZ verbetert de zogeheten ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. We werken samen aan een gezonde en mooie omgeving voor dieren en voor mensen om in te wonen, te werken en te genieten.

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten van Provincie Noord-Brabant.

Wie zijn de zeven partijen die in dit project samenwerken?

  • Gemeenten Gilze en Rijen,
  • Gemeente Breda,
  • Gemeente Alphen-Chaam,
  • Waterschap Brabantse Delta,
  • Rijksvastgoedbedrijf/Defensie,
  • Staatsbosbeheer en
  • Golfclub Toxandria.

Deze organisaties bundelen hun krachten en koppelen gezamenlijke doelen aan dit project. Dat is praktisch, duurzaam en kostenbesparend. 

Resultaat

We leggen nieuwe poelen aan en maken (verdroogde) poelen weer geschikt voor de boomkikker. De zijwanden van poelen maken we minder steil. Hierdoor ontstaat optimaal water voor de voortplanting van de boomkikker. De ecologische verbindingszone is niet alleen nuttig voor boomkikkers maar ook voor dieren zoals libellen, dagvlinders, struweelvogels.

Periode

Fase 3 is het traject dat ligt ten oosten van Bavel en loopt vanaf de gemeentegrens aan de Leijweg tot aan de gemeentegrens van de A58 ter hoogte van het Sint Annabosch. Een gedeelte van fase 3 is al ingericht omdat sommige gronden eerder beschikbaar waren. In de winterperiode 2021/2022 staat de inrichting van het laatste deel op de planning. Voor dit laatste deel is een concept ontwerp projectplan opgesteld. Het projectplan Waterwet EVZ Boomkikker Breda fase 3 (deel b) gaat dit voorjaar in procedure en ligt dan ter inzage voor een periode van 6 weken. In die periode is het mogelijk een reactie in te dienen op het plan. Voorafgaand aan de inzageperiode praten het waterschap en de gemeente geïnteresseerden bij tijdens de informatieavond. 

Locatie

Fase I - Oranje
Fase II - Groen
Fase III – Paars

Bekijk de overzichtskaart

Logo provincie Noord-Brabant
Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant
https://brabantsedelta.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Website&profileName=Widget&width=400&height=400&BBOX=115000,395000,122

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?