Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten door een gemachtigde persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda. Het inleveren van de stukken kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren van de stukken een afspraak te maken via waterschapsverkiezingen@brabantsedelta.nl.
De gemachtigde die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de waterschapsverkiezingen van Waterschap Brabantse Delta van 2023. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.

Voorinlevering

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op maandag 30 januari 2023 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om van 11 januari tot en met 27 januari 2023, de kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor dient van tevoren een afspraak te worden gemaakt met het team verkiezingen. Dit kan via waterschapsverkiezingen@brabantsedelta.nl of door te bellen naar 076 564 1018. Door mee te doen aan deze controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunnen verzuimen worden voorkomen.

Let op: Wanneer u van de voorinlevering gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst en de bijbehorende documenten op de dag van de kandidaatstelling op maandag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen.

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

De meeste stukken (formulieren) kunt u aanmaken met de Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Medio december stelt de Kiesraad de OSV-module voor de politieke partijen op haar website beschikbaar. U kunt OSV2020 dus downloaden van de website van de Kiesraad(externe link). Met de OSV2020 kunt u gemakkelijk de juiste bestanden aanmaken en de benodigde formulieren uitprinten. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.

In december en januari worden video-instructiebijeenkomsten georganiseerd door de softwareleverancier over het gebruik van de OSV2020.

Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. Daarnaast levert u de bestanden uit OSV aan op de USB-stick.

In te leveren stukken

In ieder geval:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert, om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);

Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties en afwezigheid e.d.).

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert. Het Burgerservicenummer moet leesbaar zijn.
 • USB-stick met daarop de bestanden van de OSV2020.

Indien van toepassing, zie verderop voor een nadere toelichting:

 • Ten minste dertig ondersteuningsverklaringen (model H4);

Advies: Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo voorkomt u dat u bij een ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen.

 • Bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (model H12).
 • Verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren;
 • Verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in het gebied van het waterschap wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming tot lid van het algemeen bestuur in het gebied van het waterschap gaan wonen.

Wie mogen op de kandidatenlijst

-  Inwoners van het waterschap;
-  Kandidaten die niet in het gebied van het waterschap wonen, indien zij een verklaring overleggen waarin staat dat zij binnen de grenzen van het waterschap gaan wonen zodra zij tot lid van het algemeen bestuur benoemd worden;
-  Een kandidaat die jonger is dan 18 jaar, mag op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden binnen de zittingsperiode van het ‘nieuwe’ algemeen bestuur.
-  De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd;
-  Om toegelaten te worden tot het algemeen bestuur mag de kandidaat niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Procedure beoordeling kandidatenlijsten          

Onderzoek

Op dinsdag 31 januari om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

In het geval van verzuimen wordt de inleveraar tot inleveren van de kandidatenlijsten hiervan bij aangetekende brief op de hoogte gesteld. Wij zullen de inleveraar na afloop van de zitting bellen, als er sprake is van een verzuim. Het is de verantwoordelijkheid van de inleveraar om dan telefonisch bereikbaar te zijn. Dan bestaat de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 1 februari 2023 van 9.00 – 17.00 uur;
 • donderdag 2 februari 2023 van 9.00- 17.00 uur.

Definitieve vaststelling lijsten

Op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna binnen vier dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).

Toelichting toewijzing lijstnummers

Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige waterschapsverkiezingen hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen én aan partijen die nog geen zitting in het algemeen bestuur hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die een lijst hebben ingediend.

Extra informatie

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken.

Alle kandidaten die geen zitting hebben in het huidige algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Deze moet geldig zijn op de dag van de kandidaatstelling. Bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dan moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs, dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt.

Informatie van de kandidaat mag op het legitimatiebewijs niet deels worden afgeschermd. Wel mag eventueel een watermerk of een tekst op de kopie worden geschreven. Dit mag zolang het centraal stembureau wel alle benodigde gegevens op het kopie kan lezen;

Vermelding van het adres op het instemmingsformulier is verplicht. Dit formulier wordt niet ter inzage gelegd, dus de adressen worden niet openbaar gemaakt.

Let op: de kandidaten op deze verklaring moeten in dezelfde volgorde worden overgenomen als op de kandidatenlijst. Gebruik OSV2020 om fouten te voorkomen.

Verklaring van ondersteuning

Partijen die willen meedoen aan de waterschapsverkiezingen van 2023 en momenteel geen zetel hebben in het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta of deelnemen met een blanco lijst, moeten ten minste dertig schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt zowel voor landelijke partijen als partijen die lokaal geregistreerd zijn bij Waterschap Brabantse Delta. Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 worden afgelegd.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van Waterschap Brabantse Delta. Een verklaring moet met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk worden ondertekend aan de balie van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven.

Let opZorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de volgorde van de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV2020.

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de waterschapsverkiezingen, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een bewijs van betaling van de waarborgsom worden overlegd. De waarborgsom van € 225,00 moet uiterlijk op maandag 16 januari 2023 zijn ontvangen door het centraal stembureau.

Het bedrag moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL38 NWAB 06 36 75 92 29 t.n.v. Waterschap Brabantse Delta onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’. Als bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend, dan hoeft geen waarborgsom te worden betaald.

Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven.

De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt en aan de lijst een zetel is toegewezen. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als een partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

Kandidatenlijst ter inzage

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de waterschapsverkiezingen 2023 liggen voor iedereen na de besloten zitting van het centraal stembureau (dinsdag 31 januari 2023, 16.00 uur) ter inzage op het kantoor van het waterschap, Bouvignelaan 5 in Breda