Beschrijving project Verbetering regionale keringen

In de komende jaren gaat waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Die eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Gemeente Drimmelen

Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat delen van de dijken langs de Mark in de gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken start het waterschap met de verbeteropgave, het project Verbetering regionale keringen. Ook in de gemeente Drimmelen gaat het waterschap de dijken verbeteren in de omgeving van Terheijden. Het gaat om delen van dijken langs de Mark in de kern van Terheijden en om de dijken langs de Mark in het buitengebied van Terheijden, ten zuiden van de A59 en ten oosten van de A16.

Op 21 november jl spraken de waterschapsbestuurder en leden van het projectteam met inwoners van de gemeente Drimmelen over het doel en de inhoud van het project. Inwoners spraken deze avond aan de hand van kaarten met de leden van het projectteam en de bestuurder over de situatie van afgekeurde dijken bij hun in de buurt.

Aanpak

Samen werken aan onze dijken

Al in een vroeg stadium betrekt het waterschap bewoners en direct betrokkenen bij de verbeteropgave. Op de informatieavond 21 november jl. heeft het waterschap de inwoners opgeroepen om mee te denken over oplossingen voor het verbeteren van de dijken. Het waterschap wil weten waar de voorkeur van de omgeving naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur hun ideeën kan meewegen in haar besluitvorming. Ook bij het uitwerken en de uitvoering van de oplossingen betrekt het waterschap de mening van de inwoners. Zo zorgt het waterschap er samen met de omgeving voor dat de dijken in 2023 gereed zijn en dat de dijken weer voldoen aan de veiligheidsnorm.

Locatie en planning

In het eerste kwartaal van 2018 informeren wij u over de nadere planning van het project en specifiek ook over de planning van de verbeteropgave aan de dijken in de gemeente Drimmelen.

Bekijk de overzichtskaart

Praat mee! 

Al in een vroeg stadium praten wij graag met u over de mogelijke oplossingen die er zijn om de dijken in uw omgeving te verbeteren. Wij willen weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur uw ideeën kan meewegen in zijn besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering hiervan horen we graag uw mening.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Logo verbetering regionale keringen waterschap brabantse delta

Aanvullende informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail: onzedijken@brabantsedelta.nl

Telefoon: 06 20 60 82 22

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?