In de komende jaren gaat waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. In 2013 zijn de regionale keringen voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Dit doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. De eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Geen verbeteropgave in Waalwijk

Uit de resultaten van de toetsing van juni 2017 blijkt dat delen van de dijken langs de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken start het waterschap de verbeteropgave.

In de gemeente Waalwijk hoeft het waterschap geen dijk te verbeteren. Alle dijken zijn definitief goedgekeurd in de gedetailleerde toetsing, waardoor in Waalwijk geen verbeteropgave (meer) geldt. Alle dijken voldoen aan de veiligheidsnorm die de provincie heeft gesteld.

Toetsing in 2013 en gedetailleerde toetsing in 2016/17

De provincie heeft in 2009 in de Verordening Water de veiligheidsnorm voor de dijken vastgesteld. De dijken zijn in 2013 voor het eerst volgens die norm getoetst. De dijken die in 2013 niet werden goedgekeurd  (65 kilometer) zijn gedetailleerder onderzocht. Met dit nadere onderzoek krijgt het waterschap een beter beeld van de opbouw van de dijken, de belasting die op de dijken mogelijk is en de werking van ons watersysteem. Op basis van dit onderzoek hebben we nu nauwkeurig kunnen vaststellen dat er 49 kilometer dijk verbeterd moet worden. Inmiddels heeft het waterschap besloten om keermiddelen te plaatsen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Hierdoor is de veiligheid aan deze wateren voldoende gegarandeerd en hoeven de dijken langs de Laaksche Vaart, Leursche Haven en de Kibbelvaart (28 kilometer) niet verbeterd te worden. Er blijven nu 21,4 kilometer dijk en zeven waterkerende constructies over om aan te pakken. In de gemeente Waalwijk hoeft, blijkt uit de toetsingsresultaten geen enkele kering verbeterd te worden. Het bestuur van het waterschap heeft dit op 27 juni 2017 vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd ter goedkeuring.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 06 206 08 222.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?