Oplevering EVZ Bleekloop op Golf Wouwse Plantage
Ecologische verbindingszone op het golfterrein

Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage hebben gezamenlijk het eerste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bleekloop gerealiseerd. Het betreft een traject van 500 meter. De inrichtingsmaatregelen zijn gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het golfterrein. 

Aanpak

De EVZ op het golfterrein varieert in breedte van circa 10 meter tot 30 meter langs de Bleekloop. Er zijn plaatselijk stukken uitgegraven waardoor de waterloop licht gaat meanderen (slingeren). De inrichting van de natuurvriendelijke oevers wordt erg divers: van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struweel (struiken). Zowel aan de noord- als zuidzijde bevinden zich zogenoemde ‘stapstenen’.

Samenwerking

De ecologische verbindingszone Bleekloop is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage. Dit project mogelijk wordt gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Voor het realiseren van de resterende 1 ½ kilometer van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject hoopt het waterschap wederom op medewerking vanuit verschillende partijen en overheden.

Resultaat

Door het aanpassen van de inrichting van de Bleekloop wordt de ecologische kwaliteit versterkt en wordt langs de beek ruimte geboden voor verschillende dieren zoals amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels.

Door het inzetten van een regelbare stuw kan het peilbeheer beter worden gestuurd en afgestemd op de waterbehoefte in de directe omgeving. Er treedt geen wijziging op in de te hanteren stuwpeilen in de Bleekloop.

Periode

De EVZ Bleekloop op het terrein van Golf Wouwse Plantage is op 31 januari 2019 feestelijk geopend. Later dit jaar volgt een open dag.  

Bekijk de overzichtskaart

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?