Waterschap Brabantse Delta stelt maandag 3 juni 2019 vanwege droogte de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en De Wouwse gronden geldt vanaf 3 juni een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.

Foto_droogte
Eerste onttrekkingsverboden 2019 waterschap Brabantse Delta

De stroomgebieden de Groote Leij en de Hultense Leij liggen in de gemeenten Tilburg, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Goirle. De stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda

liggen in Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Het stroomgebied De Wouwse gronden bevindt zich in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal. De onttrekkingsverboden gelden vanaf 3 juni 2019 en duren tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via deze website en www.officielebekendmakingen.nl.

Wat doet het waterschap?

Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert zelf al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden. Het waterschap heeft begin 2019 de actie Drempel tegen Droogte gelanceerd. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten. Ondanks alle maatregelen is het waterschap toch genoodzaakt om nu de eerste onttrekkingsverboden in te stellen.

Meer onderzoek

Er is aanvullend onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de huidige werkwijze voor het inlaten van water uit de rivieren in de poldergebieden. Ook worden de criteria voor het instellen en opheffen van onttrekkingsverboden nader bekeken. Hierbij sluit het waterschap aan bij landelijke afspraken. Alle onderzoeken moeten leiden tot een betere verdeling van het water voor natuur, landbouw en andere doeleinden. Tot slot kunnen al deze maatregelen voor de korte en de lange termijn niet los worden gezien van de gezamenlijke inspanningen in het kader van de klimaatopgave. Ook daar werkt het waterschap intensief samen met andere partners aan maatregelen.

Informatie

Op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00). 

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.