Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. In 5 stroomgebieden geldt vanaf vrijdag 11 juni een totaal verbod:

  • de Groote Leij en de Hultense Lei
  • Brandse vaart en zijbeken
  • Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop
  • Wouwse gronden Oost
  • Bleekloop en Zoom

Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.

Het zijn de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in 2021. Afgelopen jaren ontstonden in deze gebieden ook als eerste verschijnselen van droogte, met een onttrekkingsverbod tot gevolg. Het onttrekkingsverbod geldt vanaf 11 juni 2021 en duurt tot dat het wordt ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen. Voor andere gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta, over de onttrekkingsverboden: ‘Ondanks de regen die er dit voorjaar is gevallen, moeten we tóch onttrekkingsverboden instellen. Dat doen we om voldoende water in de sloten en beken te houden. De waterstanden in deze gebieden zijn al aan de lage kant. En met het vooruitzicht van aanhoudende hoge temperaturen en hogere verdamping, is de kans groot dat we meer water kwijtraken dan dat er bijkomt. Deze onttrekkingsverboden zijn dus nodig om verdroging in de gebieden tegen te gaan.’

Splitsing gebied Wouwse gronden

Gebied de Wouwse gronden is een deelgebied waarin het waterschap een onttrekkingsverbod kan instellen. Het waterschap besloot dit jaar het gebied in tweeën te delen. In het westelijke deel van het gebied stroomt namelijk nog kwelwater (grondwater dat omhoog komt uit de bodem) van de Brabantse Wal. Daardoor heeft dit westelijke deel minder last van de droogte. Door het gebied op te splitsen kan het waterschap maatwerk leveren. Het huidige onttrekkingsverbod voor dit stroomgebied geldt alleen voor het oostelijke deel van het gebied.

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, de droge zomers van de afgelopen jaren en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn deze eerste onttrekkingsverboden nu nodig.

Informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).