Waterschap Brabantse Delta organiseerde dinsdag 29 januari het Bestuurlijke Symposium Droogte & Klimaat. Bestuurders van het waterschap, gemeenten, landbouworganisaties, natuurterreinbeheerders, provincie, Vlaanderen en andere belanghebbenden kwamen voor een compact programma naar het kantoor van het waterschap in Breda.

Doel van dit symposium was om met de deelnemers de dialoog aan te gaan over een goede zoetwatervoorziening in Midden- en West-Brabant. De droogte van 2018 en de bestuurlijke evaluatie daarvan vormde hiervoor de aanleiding. Maar het beperken van de gevolgen van droogte kan niet los worden gezien van klimaatverandering. Gezamenlijk de opgaven verkennen voor de aanpak van klimaatadaptatie was daarom een tweede doel van dit symposium. Het symposium startte met een aantal presentaties om een beeld te geven van de gevolgen van de klimaatverandering voor zowel bebouwd gebied, de natuur en de landbouw. 

Dialoog

Na de presentaties bespraken de deelnemers de opgaven voor een goede zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie in vier afzonderlijke sessies. Aan de hand van stellingen gingen de deelnemers in op het gedeelde eigenaarschap en het belang van samenwerking en een integrale aanpak van klimaatadaptatie. Een belangrijke conclusie is dat een concrete aanpak van klimaatadaptatie om samenwerking, gevoel van eigenaarschap en regie vraagt en dat er soms heldere keuzes noodzakelijk zijn. Het doel is te komen tot een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie dat door gemeenten gedragen wordt met inbreng van alle partijen. Het waterschap werkt nu verder aan een actieprogramma Droogte op basis van de bestuurlijke evaluatie van de droogte-evaluatie en de input van de deelnemers tijdens dit symposium en vervolgdialogen.

Lees de speciale nieuwsbrief over het Bestuurlijk Droogte Symposium