Vanwege de aanhoudende droogte staat waterschap Brabantse Delta tijdelijk beregenen van grasland uit grondwater in de gebieden de Brabantse Wal, Regte Heide / Riels Laag en het zuidelijk gebied bij Baarle-Nassau toe. Grondeigenaren in deze gebieden mogen hun grasland tot en met zondag 31 mei 2020 beregenen met grondwater om zo het ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen. Daarbij geldt een urenverbod tussen 11.00 en 17.00 uur, buiten die uren mag er beregend worden. Normaal is beregenen met grondwater vóór 1 juni niet toegestaan.

Maatwerk is nodig

Eind april stond waterschap Brabantse Delta voor een lastig dilemma: wordt er gebruik gemaakt van de 5%-regeling (een ontheffing om onder voorwaarden grasland te beregenen) of blijft het verbod voor het beregenen van grasland met grondwater in stand? In goed overleg is toen besloten de 5%-regeling alleen toe te passen in gebieden waar het hoogstnoodzakelijk is. Dit betekent dat de regeling alleen wordt ingevoerd in de droogste gebieden. Zorgvuldig omgaan met water is in deze droge periode noodzakelijk.

Hoge verdamping

Momenteel maken we de droogste maand mei uit de geschiedenis mee. De gebieden de Brabantse Wal, Regte Heide / Riels Laag en het zuidelijk gebied bij Baarle-Nassau zijn daardoor erg droog. De vraag naar water in deze gebieden is momenteel erg hoog, omdat deze gebieden al ruime tijd te maken hebben met een groot neerslagtekort en veel verdamping. Daarom ziet het waterschap zich genoodzaakt de 5%-regeling toe te passen in deze gebieden. Daarbij geldt een urenverbod tussen 11.00 en 17.00 uur. Buiten die uren mag er beregend worden.

Beregening grasland
Graslandberegening tijdelijk toegestaan in droogste gebieden

Blijvende schade voorkomen 

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. Daarin staan voorwaarden zoals geen grasland beregenen vóór 1 juni en in de maanden juni en juli niet tussen 11.00 en 17.00 uur. Deze beperking is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen. Omdat er door de aanhoudende droogte blijvende schade kan ontstaan aan grasland en sportvelden, geeft het waterschap nu een tijdelijke ontheffing voor het beregenen met grondwater. De ontheffing geldt tot en met 31 mei 2020.

Beschermen grondwaterstand

Met het oog op de komende zomer, wil Brabantse Delta het water zo lang mogelijk vasthouden. Zo wil het waterschap later problemen voorkomen als schade aan de natuur, de drinkwatervoorziening en landbouw. Daarom wordt de 5%-regeling selectief ingesteld en met een urenverbod voor de beregening. Ook houdt het waterschap het oppervlaktewater in sloten en beken nauwlettend in de gaten.

Beraden op 5%-regeling

De regeling was bij aanvang bedoeld voor uitzonderlijke, weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens per 20 jaar. Nu Brabant mogelijk een derde jaar op rij een droog jaar meemaakt, en het grondwater al langer onder druk staat, is het vasthouden aan deze ontheffingsmogelijkheid lastig. Door de regeling selectief in te zetten in gebieden waar het écht noodzakelijk is, geeft het waterschap aan zo duurzaam mogelijk om te willen gaan met grondwater. De Brabantse waterschappen beraden zich daarnaast op de 5%-regeling.

Spaarzaam gebruik van water 

Dagelijks bestuurslid Kees de Jong doet een dringend beroep om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is: ‘De afgelopen tijd heeft het niet of nauwelijks geregend. Er is veel water verdampt door de hoge temperaturen. En het is pas mei. Spaarzaam gebruik van water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Laten we er zorgvuldig mee omgaan!’ Om het watertekort op te heffen is een langere periode met regen nodig. 

Grondwater en oppervlaktewater

Let op: dit bericht heeft alleen betrekking op onttrekkingen uit grondwater voor beregening van grasland en sportvelden en niet op onttrekkingen uit sloten en beken. Kijk voor actuele informatie over onttrekkingsverboden op deze pagina