Waterschap Brabantse Delta brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie huizen en andere gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming. Dinsdag 14 mei ondertekende het waterschap de landelijke Green Deal Aquathermie, samen met andere partijen afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven. De gemeente Breda ondersteunt deze deal die het waterschap ondertekent door een actieve samenwerking te zoeken om de potenties van Aquathermie voor de gemeente Breda in beeld te brengen en in de praktijk van concrete projecten te leren.

Greendeal_aquathermie
Dijkgraaf Kees Jan de Vet (derde van links) heeft namens waterschap Brabantse Delta de Green Deal Aquathermie ondertekend.

Bij aquathermie wordt warmte en koude uit water omgezet in energie. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Uit landelijk onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo helpen bij de overgang naar aardgasvrije verwarming en bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Aquathermie is een duurzame energiebron met weinig ruimtelijke impact. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Vergroten van kennis door lokale projecten

Het waterschap werkt al samen met verschillende initiatiefnemers in West- en Midden-Brabant voor het opstarten van (proef-)projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater en uit de afvalwaterketen. Naast de proefprojecten in Breda zijn er ook analyses gemaakt voor gebieden in Waalwijk en in Terheijden.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Aquathermie is één van de grote mogelijkheden om de noodzakelijke energietransitie te realiseren en tot een succes te maken. Wij ondertekenen deze Green Deal Aquathermie omdat kennis en inzet van verschillende partijen nodig is. Ik ben blij met de initiatieven die op dit terrein al in West- en Midden-Brabant bestaan en die wat mij betreft de volle steun verdienen van gemeenten, inwoners en andere partners.”

Aquathermie in de praktijk in Breda

Het nieuwe Gerechtsgebouw in Breda maakt al deels gebruik van water uit de Mark om in de zomer het gebouw te koelen. De gemeente en het waterschap willen nu graag werken aan grootschalige projecten. Het water uit de singels kan een mogelijke warmtebron zijn voor de wijken Havenkwartier en Gasthuisvelden. Het gaat dan om zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw. Hierbij komen veel vragen naar boven zoals: hoeveel warmte kan er in Breda uit de Singels worden onttrokken? Hoe komt het warmtenet er dan uit te zien?

Wethouder Greetje Bos: “In 2044 wil Breda CO2-neutraal zijn. In 2050 hebben we niets meer te willen, dan móet dat gewoon. We gaan allemaal minder energie verbruiken en over op duurzaam. Dat betekent iets voor ons allemaal. Ik ben blij dat we met deze Green Deal gaan zien wat de kansen van warmte uit water zijn. Ik kijk uit naar de resultaten.”

Waterschap verbindende overheid

Met de ondertekening van de Green Deal is het waterschap bereid om maximaal 25.000 euro bij te dragen aan het programmabureau Aquathermie voor de uitvoering van een plan van aanpak voor het vergroten van kennis voor lokale pilots op het gebied van aquathermie. Het waterschap zet zich met deze Green Deal in om aquathermie als mogelijke duurzame warmtebron onder de aandacht te brengen van gemeenten. Ook de provincie Noord-Brabant ondersteunt deze ontwikkeling. Zo wordt samen met de provincie op 20 juni een meer gedetailleerde kansenkaart voor aquathermie gepresenteerd aan gemeenten. Daarnaast participeert de provincie in de ontwikkeling van het grootschalige projectvoorstel voor toepassing van aquathermie in Breda.

Regionale Energiestrategie

Landelijk wordt er in ruim 30 regio’s gewerkt aan de regionale energiestrategie (RES), één van de afspraken uit het voorlopige klimaatakkoord. In Brabant zijn dat vier regio’s. Het opstellen van een regionaal structuurplan voor de warmtetransitie is een onderdeel van deze RES. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bepalen van nut en noodzaak voor nieuwe of aangepaste infrastructuur voor elektriciteit, groen gas of warmte. Het waterschap stelt zich op als verbindende en versterkende overheid om gemeenten te ondersteunen in de klimaatopgave en de energietransitie. Als enige waterschap in Nederland neemt Brabantse Delta de rol van procesregisseur op zich voor de Regionale EnergieStrategie (RES) in de regio West-Brabant. Het eigenaarschap van de RES 2030 ligt bij de gemeenten, maar er wordt intensief samengewerkt met de regionale overheden en met de netbeheerder Enexis. De infrastructuur op het gebied van oppervlaktewater en afvalwater kan straks van belang zijn voor de toekomstige duurzame energievraag. Aquathermie is een mogelijke oplossing, maar er liggen ook kansen voor een toename van groen gas productie uit afvalwater.