Agenda Algemeen Bestuur webversie (27-1-2016)

Datum: 27-1-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht
Er hebben zich nog geen insprekers aangemeld.

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

1.c Rapport rekenkamercommissie 'Nationaal Bestuursakkoord Water'

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Aanpak blauwalgenoverlast 2016-2020

4 Mededelingen

4.a Klimaatconferentie Parijs 2016

4.b Evaluatie afkoppelbeleid

4.c Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 + brief interbestuurlijk toezicht van de provincie

4.d Herstructurering leningenportefeuille

4.e Benoeming leden Commissie geloofsbrieven

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting