Agenda Algemeen Bestuur webversie (23-3-2016)

Datum: 23-3-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Handvat Besluitvormend Vergaderen over de nota actualisatie en evaluatie communicatievisie

3.a.1 Handvat Besluitvormend Vergaderen Actualisatie Communicatievisie

3.a.2 Actualisatie communicatievisie

3.b Benoeming externe leden rekenkamercommissie/wijziging Verordening Rekenkamercommissie

3.c Vaststelling projectplan en peilwijziging natte natuurparel Lage Vuchtpolder

3.d Uitvoeringskrediet voor de voorbereiding van het project Cruijslandse Kreken fase 2

4 Mededelingen

4.a Omgevingswet

4.b Voortgang uitwerking voorkeursalternatief regionale keringen 'Deeltraject Midden'

4.c Nadere onderbouwing aanvullend uitvoeringskrediet Project Noordpolder Ossendrecht (deelplannen 3+4)

4.d Pilot nieuwe sanitatie Zundert

4.e Informeren van het AB aangaande handhaven eigen organisatie, overstort rioolgemaal tijdens droogweeromstandigheid

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting