Agenda Algemeen Bestuur webversie (10-5-2017)

Datum: 10-5-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Voordracht dijkgraaf

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Evaluatie legesheffing

3.b Aanvraag uitvoeringskrediet bijdrage Hoogwaterbeschermings-programma 2017

3.c Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid en herzien algemene inkoopvoorwaarden waterschappen

3.d Aanvraag uitvoeringskrediet betonrenovatie Bath

3.e Vaststelling projectplan Roode Vaart door Zevenbergen

3.f Het Waterschapshuis: zienswijze op actualisatie begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018

3.g  Aquon: zienswijze op eerste begrotingswijziging 2017 en concept programmabegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2022

4 Mededelingen

4.a Evaluatie HUP 2016

4.b Stand van zaken samenwerking Vlaanderen

4.c Interbestuurlijk toezicht 2016

4.d Frauderisicobeheersing

4.e Managementletter 2017-1

5 Ingekomen stukken

5.a Verslag overleg rekenkamercommissie en fractievoorzitters 8 maart 2017

5.b Brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond 'Waterschapsnormen' + DB reactie

5.c Brief H.J.S. Verkooijen 'Vernieling cultuur, agrarische grond Weimersedreef Prinsenbeek' + DB-reactie

5.d Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk en VVD aan dagelijks bestuur betreffende het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation + DB-reactie

5.e Brief provincie Noord-Brabant 'verslag archiefbeheer Brabantse Delta 2015-2016'

5.f Brief BWB 'Verzoek uitstel indienen Begroting 2018'

6 Rondvraag

7 Sluiting