Agenda Algemeen Bestuur webversie (25-4-2018)

Datum: 25-4-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

1.a Rekenkamercommissie

2 SPREEKRECHT
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Presentatie visie op zuiveringsbeheer

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Communicatievisie 2018-2023

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Gewijzigde Bestuurs- en termijnagenda 2018

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet aanpassen watersysteem en -kering bij Waalwijk

5 MEDEDELINGEN

5.a Managementletter 2018-1

5.b Bidboek Natuurbod Regio Hart van Brabant

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Brief provincie Noord-Brabant 'Oordeel over begroting 2018'

6.b Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 'Beantwoording Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over de waterschapslasten

6.c Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Verzoek om informatie op basis van het reglement van orde inzake buitenlandse dienstreizen' en DB reactie dagelijks bestuur

6.d Brief provincie Noord-Brabant 'Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht 2017'

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING