Agenda Algemeen Bestuur webversie (25-10-2017)

Datum: 25-10-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING + VASTSTELLEN AGENDA

2 SPREEKRECHT
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a SNB

3.a.1 Besluitvorming strategie voor slibeindverwerking

3.a.2 Voorstel van Rivierenland om uit te treden uit SNB N.V.

3.a.3 Afschrijvingstermijn slibverbrandingsinstallatie SNB na aanleiding van slibstrategie

3.b Besluitvorming ambitie en strategie waterkwaliteit

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Anticiperende grondaankopen ten behoeve van 3 projecten

4.b Bestuursagenda en termijnagenda 2018

4.c Benoeming lid voorbereidingscommissie Financiële Zaken

4.d Vaststelling projectplan "EVZ Laakse Vaart, perceel 01028" in Etten-Leur

4.e Vaststelling projectplan waterkwaliteit Kleine Melanen

5 MEDEDELINGEN

5.a Actualisatie samenwerkingsovereenkomst onderhoud van grensvormende en grensoverschrijdende waterlopen

5.b Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

5.c Managementletter 2017-3

5.d Regionale Energiestrategie West-Brabant

5.e Aanpak en planning evaluatie participatieproces project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (nazending)

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Reactie gemeente Geertruidenberg op het besluit van het dagelijks bestuur tot teruglegging van de dijk in de Slikpolder in Geertruidenberg

6.b Brief rekenkamercommissie Samenwerking met rekenkamercommissie De Dommel betreffende onderzoeksonderwerp "Samenwerking met Vlaanderen"

6.c Ontslagbrief DB-lid de heer L.H. van der Kallen

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING