Agenda Algemeen Bestuur webversie (24-4-2019)

Datum: 24-4-2019

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

2 Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Rapportage informateur

3.a.2 Bestuursakkoord waterschap Brabantse Delta 2019-2023

3.a.3 Benoeming leden dagelijks bestuur

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Benoeming leden en plaatsvervangend leden Georganiseerd Overleg werkgeversgedeelte (volgt)

3.b.2 Benoeming leden en plaatsvervangend leden voorbereidingscommissies Financiële Zaken, Watersystemen en de commissie Geloofsbrieven

3.b.3 Benoeming 2 leden Rekenkamercommissie (onder voorbehoud)

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Remming- en geleidewerken keersluis Schipdiep

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet onderhoud en renovatie Sluis Roode Vaart, Projectnr. 800464

5 MEDEDELINGEN

5.a Managementletter 2019-1

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta

6.b Schriftelijke vragen van de fractie PvdA aan het dagelijks bestuur naar aanleiding van de faillissementsaanvraag BioMoer en over mestverwerkingsinitiatieven in algemene zin op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:

6.c Brief Unie van Waterschappen 'Felicitatiebrief waterschapsbestuurders'

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

7.a Notulen en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 27 februari 2019

7.b Notulen en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 27 maart 2019

7.c Notulen en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 28 maart 2019

8 RONDVRAAG

9 SLUITING