Agenda Algemeen Bestuur webversie (17-2-2016)

Datum: 17-2-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Oordeelsvormend vergaderen 'Actualisatie Communicatievisie 2016'

1.a.1 Handvat Oordeelsvormend Vergaderen Actualisatie en evaluatie Communicatievisie

1.a.2 Actualisatie Communicatievisie

1.b Spreekrecht
Er hebben zich nog geen insprekers aangemeld.

1.c Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Vaststelling projectplan 'EVZ Dorpswaterloop te Alphen'

3.b Aanvraag uitvoeringskrediet project ICT-Basisvoorzieningen

3.c Aanvraag uitvoeringskrediet bijdrage Hoogwaterbeschermings-programma 2016

3.d Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet Project Noordpolder Ossendrecht (deelplannen 3+4)

4 Mededelingen

4.a Resultaten heroriëntatie archiefbeheer

4.b Aanbevelingen rekenkamercommissie rapport Nationaal Bestuursakkoord Water

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting