Agenda Algemeen Bestuur webversie (15-6-2016)

Datum: 15-6-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst
Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 18 mei 2016 vast.

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Verantwoording 2015
Bespreking van agendapunt 3a zal in de vergadering in drie blokken plaatsvinden. Eerst zal de voorzitter de jaarstukken inclusief het besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële jaarstukken (3a1 en 3a2) ter sprake brengen en laten besluiten. Daarna worden de projectevaluaties besproken en besloten (3a3) en tot slot de drie jaarverslagen die ter kennisgeving zijn (3a4-6).

3.a.1 Jaarstukken 2015
Portefeuillehouder: Th. Schots 2015 is een goed jaar geweest in de breedste zin van het woord. De waterschapsverkiezingen zijn succesvol gehouden in uitstekende samenwerking met de gemeenten en het nieuwe algemeen bestuur is op 25 maart geïnstalleerd. Daaruit voortvloeiend is het bestuursakkoord “Onze koers” gevormd. Daarnaast zijn nagenoeg alle producten en diensten gerealiseerd en zijn nieuwe initiatieven opgepakt en uitgevoerd, zoals onder andere de in gebruik name van de verkeerstoren; het waterbeheerplan 2016-2021; het halen van de wereldpers vanwege de productie van de eerste kg bioplastics uit slib en een vastgestelde kwaliteitsambitie. Er zijn weinig overschrijdingen van de beschikbaar gestelde budgetten voor programma’s en projectkredieten. Tevens kan vermeld worden dat de accountant zeer tevreden is en spreekt van een “jaarrekening van hoge kwaliteit”, hetgeen geresulteerd heeft tot het afgeven van een goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken 2015. Het bedrijfsresultaat in de jaarrekening 2015 is € weliswaar 7,35 miljoen voordelig, maar het merendeel is gerapporteerd bij managementletter 4 zoals de vrijval van de risicotoeslag voor de “ruimte voor rivier projecten” en de ontvangen afkoopsommen voor het onderhoud van de EVZ Overdiepse polder. Een apart onderdeel van het jaarverslag van het waterschap is de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant. Besluit: Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken 2015 vast en stemt in met: 1. het toevoegen van het positieve resultaat van de taak watersysteembeheer: • € 1.390.000 aan de egalisatiereserve watersysteembeheer; • € 666.000 aan de te vormen bestemmingreserve beheer Overdiepse Polder (betreft ontvangen afkoopsom voor toekomstig onderhoud) • € 3.398.000 aan de te vormen bestemmingreserve Duurzaam financieel beleid (DFB) watersysteembeheer; 2. het toevoegen van het positieve resultaat van de taak zuiveringsbeheer: • € 1.759.000 aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer; • € 134.000 aan de te vormen bestemmingreserve Duurzaam financieel beleid (DFB) zuiveringsbeheer; 3. de vaststelling van de definitieve bijdrage over 2015 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op € 700.316 per waterschap; 4. de overschrijdingen op exploitatiebudgetten van in totaal € 232.000 (conform bijlage I Te autoriseren overschrijding programma's); 5. de overschrijdingen op instandhoudingsinvesteringen van in totaal € 131.738 (conform bijlage II Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten); 6. de overschrijdingen op ontwikkelingsinvesteringen van in totaal € 7.045 (conform bijlage II Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten).

3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiele jaarstukken (voor kennisgeving)
Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur stelt het besprekingsverslag van 2 juni 2016 vast.

3.a.3 Projectevaluaties afgeronde projecten 2015 (voor kennisgeving)
Portefeuillehouder: C. Moonen De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten van 2015 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-. Het totale beeld van de evaluaties is dat vrijwel alle doelen zijn behaald (met uitzondering van de projecten die tijdelijk zijn stopgezet) met het beschikbare bruto budget. De nota zal in hetzelfde AB als de jaarrekening 2015 worden behandeld. Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.

3.a.4 Zuiveringsspiegel 2015 (voor kennisgeving)
Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de zuiveringsspiegel 2015 voor kennisgeving aan.

3.a.5 Jaarverslag calamiteitenzorg 2015 (voor kennisgeving)
Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag calamiteitenzorg 2015 voor kennisgeving aan.

3.a.6 Jaarverslag commissie bezwaarschriften waterschap Brabantse Delta 2015 (voor kennisgeving)
Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften waterschap Brabantse Delta 2015 en de reactie van het DB voor kennisgeving aan.

3.b Kadernota 2017-2026
Portefeuillehouder: Th. Schots Geen besluitvorming maar tijdens dit AB zal de portefeuillehouder, de heer Schots, een toelichting geven en is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen, voor zover de schriftelijke beantwoording van de technische vragen onvoldoende duidelijk is (geen debat).

3.c Aquon: strategische heroriëntatie
Portefeuillehouder: J. van der Aa Er heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden ten aanzien van Aquon. Het waterschap heeft hierin bestuurlijk en ambtelijk deelgenomen. Dit heeft geresulteerd in een rapport “Naar Aquon 2.0”. Dit rapport is op 11 mei jl. door de adviseur aan het algemeen bestuur toegelicht. Dit rapport en de uitvoering daarvan maakt dat Aquon zich kan door ontwikkelen tot een laboratorium met grote toegevoegde waarde voor de deelnemende waterschappen. Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van het rapport “Naar Aquon 2.0” en ondersteunt dit rapport als beleidskader voor de doorontwikkeling van Aquon.

3.d Uitvoeringskrediet instandhouding waterlijn Nieuwveer (tweede trap)
Portefeuillehouder: Th. Schots Na vaststelling van de strategiestudie voor de rwzi Nieuwveer is in 2015 is een project gestart voor de instandhouding van de tweede trap installaties. Die renovatie is nodig omdat storingen aan de installaties het voldoen aan de vergunningseisen in gevaar brengt. Doelstelling is -voor een periode van 10 jaar- een veilige en bedrijfszeker werkende waterlijn, met een tweede trap, die voldoet aan de vergunningseisen, tegen normale onderhoudskosten. Na inspectie blijkt de noodzakelijke instandhoudingsinvestering veel groter dan geraamd. Uit de inspectie blijkt dat een investering van 7 miljoen euro noodzakelijk is, in plaats van de 2,33 miljoen euro opgenomen in het IP 2016. De in het IP 2016 opgenomen voorlopige voorziening van 2,33 miljoen dateert van 2011. Sindsdien is de staat waarin de installaties zich bevinden verslechterd, en is het bedrag van de voorlopige voorziening niet geïndexeerd. In een separate nota wordt gelijktijdig ook uitvoeringskrediet aangevraagd voor een pilot inzake EssDe, een energiezuinigere manier van zuiveren. Bij slagen van deze pilot zou een groot deel van de nu te renoveren tweede trap installaties van de rwzi Nieuwveer overbodig kunnen blijken. Daarom wordt voorgesteld om voor wat betreft de tweede trap installaties alleen die onderdelen te renoveren die altijd nodig blijven, en alleen het hoogstnodige te doen aan de overige installaties. Voor deze zogenaamde "géén spijt"-maatregelen is een bedrag van 4 miljoen euro noodzakelijk. Indien de pilot niet slaagt, moeten ook de overige instandhoudingsmaatregelen á 3 miljoen euro in 2019 alsnog uitgevoerd worden. Besluit: Het algemeen bestuur: 1. besluit voor de instandhoudingsinvestering aan de tweede trap alleen zogenaamde "geen spijt"-maatregelen te nemen; 2. stelt voor de realisatie van deze korte termijn maatregelen een uitvoeringskrediet van € 4 miljoen beschikbaar.

3.e Energiefabriek Nieuwveer uitvoering pilot EssDe Nieuwveer
Portefeuillehouder: Th. Schots In de innovatieagenda van het waterschap is koude Anammox als speerpunt opgenomen om energie en kosten te besparen. Op de rwzi Nieuwveer, de energiefabriek van het waterschap, is sinds 2014 een deelstroombehandeling op basis van Anammox-bacteriën (DEMON), onder warme omstandigheden, in bedrijf. De unieke combinatie van deze DEMON-reactor en het tweetrapssysteem van Nieuwveer biedt de mogelijkheid om met behulp van het EssDe-proces stikstof in de hoofdstroom te verwijderen met aanzienlijk minder energie. Een pilot inzake Essde, in een deel van de installatie, is opgenomen in het concept IP 2017. Indien deze proef succesvol is kan waterschap de rwzi Nieuwveer ombouwen naar een energie-neutrale rwzi, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de MJA-3 doelstellingen van het waterschap. De investering die, bij het slagen van de pilot, nodig zou zijn om de hele rwzi om te bouwen naar deze technologie bedraagt naar schatting 1 miljoen euro en zal zich naar verwachting binnen vijf jaar terugverdienen. Omdat full-scale toepassing van het EssDe-proces nog slechts op twee buitenlandse rwzi’s plaatsvindt wordt voorgesteld een pilot te doen op 1 straat (18% van de totale rwzi). STOWA zal participeren en financieel bijdragen aan dit onderzoek. Voor de realisatie van de proef is een krediet van € 350.000,- noodzakelijk. Als belangrijk voordeel kan genoemd worden dat indien de proef slaagt een deel van de huidige tweede trap buiten gebruik gesteld kan worden, hetgeen een aanzienlijke besparing op kan leveren op reeds geplande instandhoudingsinvesteringen. Gelet hierop is een spoedige start van de EssDe-pilot gewenst. In een separate nota wordt gelijktijdig ook uitvoeringskrediet aangevraagd voor het renoveren van de tweede trap van de rwzi Nieuwveer. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met: 1. de pilot EssDe op Nieuwveer (project 800474) te starten in 2016; 2. het verstrekken van een uitvoeringskrediet voor de pilot EssDe van € 350.000,=.

3.f Vaststelling voorkeursalternatief waterveiligheid langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven en verzoek om uitvoeringskrediet
Portefeuillehouder: H. Hieltjes In 2015 is gestart met de ontwerpfase van het project “Verbetering regionale keringen”. Het deelgebied Midden betreft het gebied tussen Etten-Leur, Hoeven en de Mark. Hier liggen dijken langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven. Er zijn vijf mogelijke oplossingen onderzocht waarmee voldaan kan worden aan de waterveiligheidsopgave in dit gebied. Drie van de vijf oplossingsvarianten blijken kansrijk. Op basis van uitwerkingen op schetsniveau, levensduurkosten en een uitgebreide toetsing aan draagvlak en bedrijfswaarden wordt geadviseerd een oplossingsvariant nader uit te werken waarbij keermiddelen worden geplaatst aan de monding van de Leursche Haven en van de Laaksche Vaart (oplossingsvariant 2). De keermiddelen kunnen worden gesloten bij een hoogwatergolf op de Mark. In de situatie dat de keermiddelen worden gesloten kan het water vanuit de Leursche Haven, Kibbelvaart en Laaksche Vaart niet meer vrij afstromen naar de Mark. Daarom worden in deze variant gemalen geplaatst met een zodanige capaciteit dat daarmee in het achterland voldaan kan worden aan de richtlijnen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. De belangrijkste voordelen van deze variant zijn: nadrukkelijke voorkeur van de externe stakeholders, deze variant kan naar verwachting in 2019 worden gerealiseerd en heeft relatief weinig impact op landschap en minder uitvoeringsrisico’s dan de andere varianten. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met nadere uitwerking en realisatie van deze variant en hiervoor het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de verdere uitwerking van oplossingsvariant 2, plaatsen van keermiddelen met pompen, ten behoeve van het bereiken van de nieuwe waterveiligheid langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven en stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 20.000.000,-

3.g Benoeming lid voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken
Portefeuillehouder: C. Moonen De benoeming van de heer De Jong tot lid van het dagelijks bestuur heeft als gevolg dat er een vacature is ontstaan in de voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken. De heer De Jong maakt deel uit van de fractie Ongebouwd maar als lid van het DB kan hij geen zitting meer hebben in deze commissie. De fractie Ongebouwd draagt de heer Huibert Knook voor ter vervulling van de opengevallen plaats. Besluit: Het algemeen bestuur, gehoord de voordracht van de fractie Ongebouwd uit het algemeen bestuur, benoemt de heer Huibert Knook tot lid van de voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.

4 Mededelingen

4.a Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

4.b Managementletter 2016-2
Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de managementletter voor kennisgeving aan.

4.c Bevindingen van de commissie geloofsbrieven van het algemeen bestuur over nevenfuncties en financiële belangen 2016
Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

4.d Stand van zaken uniforme Brabantse keur
Portefeuillehouder: K. de Jong Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag
Mondeling

7 Sluiting