Agenda Algemeen Bestuur webversie (20-4-2016)

Datum: 20-4-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Toelating nieuw AB-lid

2.a Verslag Commissie geloofsbrieven over benoemingsbescheiden van de heer H.L. Knook

2.b Toelaten lid algemeen bestuur voor opengevallen geborgde zetel ongebouwd

3 Rekenkamercommissie

3.a Rapport rekenkamercommissie onderzoek ‘integraal werken’

3.b Vaststellen jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 rekenkamercommissie

3.c Nieuw onderzoek rekenkamercommissie ‘inkoop-, inhuur- en aanbestedingsbeleid

4 Notulen en besluitenlijst

5 Nota's ter besluitvorming

5.a Intrekken verordening en beleidsregels wet BIBOB waterschap Brabantse Delta

5.b Motie TTIP (agendavoorstel fractie PvdA)

5.c Aanpassing Generiek sociaal statuut en delegeren vaststellingsbevoegdheid aan DB

5.d Meervoudige centrumregeling Winnend Samenwerken

5.e Aanvullend voorbereidingskrediet duurzame vergisting

6 Mededelingen

6.a Managementletter 2016-1

6.b Raadsinformatiebrief aan gemeenteraden

6.c Terugmelding onderzoek gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de boomteelt en akkerbouw

6.d Communicatiestrategie belastingen

7 Ingekomen stukken

7.a Ontslagbrief de heer C. Coppens

8 Rondvraag

9 Sluiting