Agenda Algemeen Bestuur webversie (31-1-2018)

Datum: 31-1-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a Toelating nieuw AB-lid (nazending)

3.a.1 Verslag commissie geloofsbrieven over benoemingsbescheiden van de heer M. Gosens (mondeling)

3.a.2 Toelaten lid algemeen bestuur voor opengevallen zetel Ingezetenen

3.a.3 Eedaflegging (mondeling)

3.b Benoeming DB-leden

3.b.1 Besloten gedeelte bespreking conclusies en aanbevelingen integriteitsscan.

3.b.2 Het algemeen bestuur beraadslaagt in het openbare deel van de vergadering over de kandidatuur en benoemt de DB-leden.

3.c Rekenkamercommissie (mevrouw Raaijmakers is namens de rekenkamercommissie aanwezig)

3.c.1 Benoeming extern lid rekenkamercommissie

3.c.2 Rapport rekenkamercommissie 'Resultaten nazorgonderzoek Tot de kern, kerntaken en waterschap Brabantse Delta'

3.c.3 Aanbieding rapport quick scan Kansen in het baggerbeleid van de rekenkamercommissie

3.c.4 Brief aankondiging nieuw onderzoek rekenkamercommissie 'Samenwerking Vlaanderen'.

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Kredietaanvraag watersysteemanalyse (WSA) 2e tranche

4.b Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet realisatie 'EVZ boomkikker'

4.c Aanvraag voorbereidingskrediet EVZ's Landstad De Baronie

5 MEDEDELINGEN

5.a Resultaten interbestuurlijk toezicht 2017

5.b Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018

5.c Kostentoedeling 2019-2023 watersysteembeheer

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk 'Artikel mestfraude NRC' en DB-reactie

6.b Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk 'Nieuwbouw Amphiaziekenhuis Breda en Pharmafilter/preventielozing medicijnen' en DB-reactie

6.c Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 201 8

6.d Brief Drents Overijsselse Delta 'Motie digitalisering stemmen bij verkiezingen'

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING