Agenda Algemeen Bestuur webversie (30-5-2018)

Datum: 30-5-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)
--

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 BWB: Zienswijze concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022

3.b.2 Aquon: Zienswijze concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023

3.b.3 Aanvraag uitvoeringskrediet cofinanciering POP3 Water, openstelling 2018

3.b.4 Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet project Bronhouderschap BGT

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING
--

5 MEDEDELINGEN

5.a Partiële herziening van de keur

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Reactiebrief begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING