Agenda Algemeen Bestuur webversie (29-11-2017)

Datum: 29-11-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING VASTSTELLEN AGENDA

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a Begroting 2018

3.a.1 Begroting 2018

3.a.2 Vaststelling belastingverordeningen 2018 (ter besluitvorming)

3.a.3 Mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2018

3.b Evaluatie participatieproces Geertruidenberg en Amertak

4 OVERIGE NOTA´S TER BESLUITVORMING

4.a Aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie rwzi Nieuw-Vossemeer

4.c Rapport effecten mogelijke versobering van het kwijtscheldingsbeleid

5 MEDEDELINGEN

5.a Managementletter 2017-4

5.b Vergunningaanvragen België

5.c Voortgangsrapportage werkgroep bestuurlijke vernieuwing

5.d Melding van een nevenfunctie

6 INGEKOMEN STUKKEN

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING