Agenda Algemeen Bestuur webversie (14-6-2017)

Datum: 14-6-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht
Er hebben zich 3 insprekers aangemeld: - mevrouw A. Stoop (namens de Madese Natuurvrienden) - de heer F. van Dongen (van belangenvereniging Slikpolder). Beiden spreken in op agendapunt 5c - de heer Poots, spreekt in op agendapunt 5d

1.b Rekenkamercommissie

1.b.1 Quik scan baggerbeleid, jaarverslag 2016 en jaarplan 2017, onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie

1.b.2 Rapportage nazorgonderzoek: Van grip en samenhang, ‘ in control’ bij verbonden partijen

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Verantwoording 2016

3.a.1 Jaarrekening 2016

3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken (voor kennisgeving)

3.a.3 Evaluaties afgeronde projecten 2016 (voor kennisgeving)

3.a.4 Samenvatting Zuiveringsspiegel 2016 (voor kennisgeving)

3.a.5 Jaarverslag Crisisbeheersing 2016 (voor kennisgeving)

3.a.6 Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften (voor kennisgeving)

3.a.7 Rapportage 2016 over het gevoerde integriteitsbeleid (voor kennisgeving)

3.b Kadernota 2018-2027

3.c Versnellingsplan duurzaamheid

3.d Bioplastics uit zuiveringslib - overgang naar demonstratie

3.e Spelregels algemeen bestuur 2017

3.f 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR-BWB)

3.g Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011

3.h Aanvraag voorbereidingskrediet instandhouding rwzi Nieuw Vossemeer

4 Mededelingen

4.a Managementletter 2017-2

4.b Voortgang aspecten communicatievisie

4.c Projectnota Roode Vaart

4.d Werkwijze begroting 2018 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en DB-reactie

5 Ingekomen stukken

5.a Ledenbrief CAB 'Stand van zaken Commissie Aanpassing Belastingstelsel'

5.b Brief van Loodvrij Vissen 'Green Deal stoppen van loodgebruik in de sportvisserij' en DB-reactie

5.c Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak en DB-reactie

5.d Brief de heer R. Poots 'Keermiddelen met pompen in de Laaksche Vaart' en DB-reactie

6 Rondvraag

7 Sluiting