Agenda Algemeen Bestuur webversie (7-3-2018)

Datum: 7-3-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

1.a Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Wergroep bestuurlijke vernieuwing

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Het Waterschapshuis: Zienswijze op actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

3.b.2 Uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.400.000,- ten gunste van het project actieplan veiligheid

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Toepassing EU anti-afhaakregeling

4.b Verordening openstelling elektronische weg

4.c Benoeming lid Voorbereidingscommissie Financiële Zaken

4.d Nota Kostentoerekening 2019

4.e Projectplan ecologische Verbindingszone Molenbeek Noord, Fase 3 (Stadoevers en Jan Vermeerlaan) te Roosendaal

5 MEDEDELINGEN

5.a Deelname Blue Deal

5.b Evaluatie beek- en kreekherstel (art 109a WSW-onderzoek 2017)

5.c Voortgang extra inzet (tandje erbij) voor waterkwaliteit

5.d Voornemen tot aanvaarding nevenfuncties

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Brief Belastingsamenwerking West-Brabant 'Vaststelling kadernota 2019'

6.b Motie Hoogheemraadschap van Rijnland 'Motie digitalisering stemmen bij verkiezingen'

6.c Interbestuurlijk programma

6.d Brief Unie van Waterschappen 'Vervolgproces Commissie Aanpassing Belastingstelsel'

6.e Brief Drents Overijsselse Delta 'Motie concept-voorstellen Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB)'

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

10 SLUITING