Agenda Algemeen Bestuur webversie (18-5-2016)

Datum: 18-5-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht en bepaling primus bij hoofdelijke stemming

1.b Kandidaatstelling en benoeming DB-lid

1.c Oordeelsvormend vergaderen 'Bestuurlijke vernieuwing: BOB en lange termijn agenda'

1.c.1 Bestuurlijke vernieuwing: BOB en lange termijn agenda

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Zienswijze jaarschijf 2017 ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020

3.b Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van het waterschapshuis

3.c Financiële jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond

3.d Zienswijze begroting 2017 Aquon

4 Mededelingen

4.a Toezichtsoverleg provincie Noord-Brabant - waterschap Brabantse Delta

4.b Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen (STUW)

4.c Melding van nevenfunctie conform artikel 48, tweede lid Waterschapswet

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting